Visa allt om Persson E J Skogsentreprenad AB
Visa allt om Persson E J Skogsentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 565 424 482 479 485 979 1 969 2 654 2 886 2 970
Övrig omsättning - - - - 99 131 264 39 112 -
Rörelseresultat (EBIT) 63 20 -105 -55 -102 -90 - 194 469 266
Resultat efter finansnetto 64 21 -99 -60 -96 -95 - 152 351 132
Årets resultat 98 48 14 18 2 27 - 4 8 72
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 190 251 383 488 625 750 1 627 1 920 2 203
Omsättningstillgångar 550 400 384 403 389 522 577 1 253 881 1 011
Tillgångar 639 589 635 787 877 1 146 1 327 2 881 2 801 3 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 503 405 357 343 444 543 515 298 293 392
Obeskattade reserver 73 135 176 292 377 477 612 1 150 1 015 695
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 735 994 1 319
Kortfristiga skulder 62 50 103 152 56 127 199 698 498 808
Skulder och eget kapital 639 589 635 787 877 1 146 1 327 2 881 2 801 3 214
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 395 423 368 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 90 140 80 149 458 417 372 331 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 13 11 13 17 161 174 439 305 280
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 120 100 0 0 0 67
Omsättning 565 424 482 479 584 1 110 2 233 2 693 2 998 2 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 565 424 482 479 485 979 1 969 885 962 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 208 104 153 93 166 622 1 015 441 355 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 81 1 73 40 74 - 622 1 105 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,25% -12,03% 0,63% -1,24% -50,46% -50,28% -25,81% -8,04% -2,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,02% 3,40% -15,43% -6,99% -10,83% -7,77% - 6,73% 16,78% 8,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,33% 4,72% -20,33% -11,48% -19,59% -9,09% - 7,31% 16,29% 9,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,96% 60,61% 53,32% 51,98% 42,27% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 86,37% 82,55% 58,30% 52,40% 68,66% 40,35% 19,20% 20,91% 13,27% 6,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,63% 86,64% 77,84% 72,52% 82,31% 78,06% 72,80% 39,76% 36,55% 27,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 887,10% 800,00% 372,82% 265,13% 694,64% 411,02% 289,95% 179,51% 176,91% 125,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...