Visa allt om Ergu Finans Aktiebolag
Visa allt om Ergu Finans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 850 11 526 14 224 23 159 16 877 16 602 19 519 8 519 11 784 22 532
Övrig omsättning - - - - - - - - - 37
Rörelseresultat (EBIT) 603 334 1 022 475 -630 287 879 2 432 -1 541 1 340
Resultat efter finansnetto 603 334 1 022 475 -630 287 879 2 432 -1 541 1 340
Årets resultat 479 546 591 479 277 427 466 1 326 7 686
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 135 135 156 160 126 159 162 221 268
Omsättningstillgångar 21 877 26 776 22 566 21 865 22 105 23 061 23 494 23 691 25 278 24 323
Tillgångar 21 992 26 911 22 700 22 021 22 265 23 187 23 653 23 852 25 498 24 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 903 19 923 19 877 19 786 19 807 20 030 20 103 20 274 19 449 19 940
Obeskattade reserver 1 235 1 249 1 621 1 366 1 510 2 531 2 848 2 628 2 020 3 608
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 855 5 738 1 202 869 949 627 702 950 4 030 1 041
Skulder och eget kapital 21 992 26 911 22 700 22 021 22 265 23 187 23 653 23 852 25 498 24 591
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 433 465 439 572 665 660 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 929 1 833 1 404 1 209 1 135 1 012 910 640 602
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 753 724 718 612 425 518 532 619 597
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 11 850 11 526 14 224 23 159 16 877 16 602 19 519 8 519 11 784 22 569
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 305 2 845 4 632 3 375 3 320 3 904 1 704 2 946 5 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 542 517 515 471 442 462 459 484 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 622 353 1 044 500 -609 320 913 2 508 -1 493 1 377
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,81% -18,97% -38,58% 37,22% 1,66% -14,94% 129,12% -27,71% -47,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,74% 1,24% 4,50% 2,16% -2,83% 1,24% 3,72% 10,20% -6,04% 5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,09% 2,90% 7,19% 2,05% -3,73% 1,73% 4,50% 28,55% -13,08% 5,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,49% 38,92% 30,15% 100,00% 100,00% 100,00% 10,46% 39,39% 46,15% 20,71%
Rörelsekapital/omsättning 177,40% 182,53% 150,20% 90,66% 125,35% 135,13% 116,77% 266,94% 180,31% 103,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,88% 77,65% 93,13% 94,69% 93,96% 94,43% 93,87% 93,12% 81,98% 91,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 068,42% 375,72% 1 523,04% 1 888,15% 1 702,85% 2 334,29% 1 901,71% 1 245,58% 413,70% 1 248,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...