Visa allt om Rasmusson Förvaltning AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 104 336 99 120 123 861 128 884 101 285 94 087 80 726 79 817 75 655 69 308
Övrig omsättning 2 597 1 858 973 657 936 274 923 29 262 2 196
Rörelseresultat (EBIT) 5 541 -500 3 225 10 445 6 048 8 200 4 119 3 170 1 390 243
Resultat efter finansnetto 4 427 -2 366 1 246 8 887 4 102 6 989 2 428 1 655 -58 -1 468
Årets resultat 3 432 -2 018 870 6 956 3 042 5 326 1 686 1 091 -59 -628
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 031 112 335 108 619 110 696 114 348 105 004 107 669 82 072 58 386 61 392
Omsättningstillgångar 35 663 35 356 45 705 44 450 35 263 31 085 24 871 22 403 32 853 32 848
Tillgångar 175 694 147 691 154 324 155 146 149 611 136 089 132 541 104 474 91 240 94 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 901 31 469 33 487 32 012 24 852 21 812 26 485 26 099 25 090 25 449
Minoritetsintressen 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 665 2 479 3 228 3 367 3 065 2 612 2 244 2 203 2 345 2 880
Långfristiga skulder 107 039 84 562 84 761 86 924 90 835 86 608 80 944 61 378 47 191 49 543
Kortfristiga skulder 31 089 29 180 32 848 32 842 30 833 25 057 22 868 14 794 16 613 16 368
Skulder och eget kapital 175 694 147 691 154 324 155 146 149 611 136 089 132 541 104 474 91 240 94 240
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 614 504 1 179 1 013 568 701 674 658 735 623
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 31 809 34 599 31 129 30 590 28 319 27 307 26 662 23 178 24 837 22 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 13 810 14 008 12 726 12 711 11 614 11 450 10 854 7 745 9 548 8 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 933 100 978 124 834 129 541 102 221 94 361 81 649 79 846 75 917 71 504
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 76 71 74 70 70 72 62 74 67
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 491 1 304 1 745 1 742 1 447 1 344 1 121 1 287 1 022 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 665 659 631 602 579 540 526 486 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 056 4 552 7 928 15 118 10 761 12 680 8 661 7 437 5 323 4 363
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,26% -19,97% -3,90% 27,25% 7,65% 16,55% 1,14% 5,50% 9,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,97% -0,30% 2,10% 6,83% 4,06% 6,14% 3,13% 3,13% 1,90% 0,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,69% -0,44% 2,62% 8,22% 6,00% 8,88% 5,15% 4,09% 2,29% 0,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,29% 66,77% 56,37% 59,92% 63,91% 100,00% 100,00% 100,00% 69,89% 70,65%
Rörelsekapital/omsättning 4,38% 6,23% 10,38% 9,01% 4,37% 6,41% 2,48% 9,53% 21,47% 23,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,86% 21,31% 21,70% 20,63% 16,61% 16,03% 19,98% 24,98% 27,50% 27,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,68% 112,54% 131,18% 130,36% 109,88% 119,14% 103,46% 142,01% 190,19% 192,71%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 10 596 10 817 9 873 9 434 8 004 7 538 5 940 6 133 6 029 6 030
Övrig omsättning 428 529 221 102 84 168 168 168 168 168
Rörelseresultat (EBIT) 2 149 2 441 2 392 2 538 1 018 1 185 1 750 2 226 2 437 2 338
Resultat efter finansnetto 2 636 1 749 5 950 3 505 2 662 1 450 4 682 3 057 5 447 549
Årets resultat 2 041 1 392 5 519 3 101 2 832 1 448 5 175 2 673 5 184 -1
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 612 67 592 62 187 63 657 65 160 60 043 61 577 59 034 55 050 57 146
Omsättningstillgångar 3 941 11 599 10 812 7 782 4 790 7 526 5 991 3 670 6 806 5 048
Tillgångar 92 552 79 192 72 998 71 439 69 949 67 569 67 567 62 705 61 856 62 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 927 21 886 20 495 14 975 11 874 9 042 17 595 13 719 11 296 6 412
Obeskattade reserver 1 768 1 548 1 495 1 340 1 225 1 494 1 655 1 517 1 449 1 220
Avsättningar (tkr) 811 685 571 479 369 294 213 71 0 0
Långfristiga skulder 45 996 45 621 44 281 45 781 48 281 50 001 42 441 43 881 45 695 47 529
Kortfristiga skulder 20 049 9 451 6 156 8 863 8 199 6 738 5 664 3 515 3 417 7 033
Skulder och eget kapital 92 552 79 192 72 998 71 439 69 949 67 569 67 567 62 705 61 856 62 193
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 614 504 691 550 538 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 750 2 707 1 821 1 640 1 398 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 1 729 1 713 1 090 954 952 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 000 500 500 300
Omsättning 11 024 11 346 10 094 9 536 8 088 7 706 6 108 6 301 6 197 6 198
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 5 5 5 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 514 1 545 1 975 1 887 1 601 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 727 696 675 607 578 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 603 3 908 3 862 4 065 2 695 2 771 3 407 3 932 4 532 4 417
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,04% 9,56% 4,65% 17,87% 6,18% 26,90% -3,15% 1,72% -0,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,86% 3,46% 9,47% 6,15% 5,04% 3,44% 8,52% 6,79% 11,49% 3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,75% 25,30% 70,00% 46,56% 44,08% 30,87% 96,95% 69,40% 117,90% 39,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -152,02% 19,86% 47,16% -11,46% -42,59% 10,45% 5,51% 2,53% 56,21% -32,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,34% 29,16% 29,67% 22,43% 18,34% 15,11% 27,95% 23,77% 20,09% 11,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,66% 122,73% 175,63% 87,80% 58,42% 111,69% 105,77% 104,41% 199,18% 71,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!