Visa allt om Rör- och Oljeservice i Hagfors Aktiebolag
Visa allt om Rör- och Oljeservice i Hagfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Nettoomsättning 8 195 6 485 7 242 8 363 8 779 7 618 7 282 11 042 12 209 10 946
Övrig omsättning 32 - - 34 - 144 12 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) -56 -733 -352 545 419 435 377 282 444 115
Resultat efter finansnetto -225 -871 -477 468 384 212 103 96 235 -46
Årets resultat -225 -871 -213 241 247 112 83 96 -4 -46
Balansräkningar (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 64 93 101 305 224 277 408 458 469
Omsättningstillgångar 1 403 1 903 2 668 2 876 2 801 2 372 2 475 3 210 3 518 2 469
Tillgångar 1 440 1 968 2 760 2 977 3 106 2 597 2 752 3 618 3 976 2 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -826 -601 271 484 367 335 223 210 222 226
Obeskattade reserver 0 0 0 264 139 65 11 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 786 1 020 943 750 1 047 953 950 1 095 1 414 763
Kortfristiga skulder 1 480 1 548 1 547 1 479 1 552 1 243 1 569 2 313 2 340 1 948
Skulder och eget kapital 1 440 1 968 2 760 2 977 3 106 2 597 2 752 3 618 3 976 2 937
Löner & utdelning (tkr)
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
2003-08
2002-08
2001-08
Löner till styrelse & VD 182 152 223 395 337 379 444 482 494 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 655 1 955 1 748 1 107 1 802 1 203 1 302 2 087 2 292 2 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 0 0
Sociala kostnader 757 744 730 562 699 599 661 779 916 1 067
Utdelning till aktieägare 0 0 0 20 125 215 0 0 0 0
Omsättning 8 227 6 485 7 242 8 397 8 779 7 762 7 294 11 042 12 209 10 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 6 8 6 7 10 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 366 926 1 035 1 394 1 097 1 270 1 040 1 104 1 110 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 370 378 344 361 389 365 353 356 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 -705 -318 580 463 487 447 361 533 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,37% -10,45% -13,40% -4,74% 15,24% 4,61% -34,05% -9,56% 11,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,75% -37,09% -12,64% 18,37% 16,42% 16,94% 10,61% 7,99% 11,34% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,66% -11,26% -4,82% 6,54% 5,81% 5,78% 4,01% 2,62% 3,69% 1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,23% 49,14% 50,23% 55,85% 50,78% 51,29% 50,81% 48,24% 44,30% 52,38%
Rörelsekapital/omsättning -0,94% 5,47% 15,48% 16,70% 14,23% 14,82% 12,44% 8,12% 9,65% 4,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -57,36% -30,54% 9,82% 22,64% 15,04% 14,70% 8,39% 5,80% 5,58% 7,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,70% 44,70% 47,71% 66,26% 62,76% 57,84% 49,27% 77,56% 67,82% 78,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...