Visa allt om Gunnars Potatis Aktiebolag
Visa allt om Gunnars Potatis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 447 8 696 7 859 10 255 7 586 10 307 11 577 12 466 16 075 16 259
Övrig omsättning 8 9 8 215 193 586 633 444 246 1 013
Rörelseresultat (EBIT) 1 063 1 640 -349 351 -825 40 1 053 2 756 1 787 3 596
Resultat efter finansnetto 892 1 803 -546 1 498 -128 -5 1 531 2 951 1 642 4 045
Årets resultat 832 1 595 43 832 6 1 341 1 552 2 135 1 513 1 909
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 074 28 666 28 681 4 063 3 624 1 775 1 618 1 333 1 957 2 428
Omsättningstillgångar 2 006 4 217 2 636 21 513 20 817 22 095 23 675 23 264 21 310 19 457
Tillgångar 32 081 32 883 31 316 25 576 24 441 23 870 25 293 24 598 23 267 21 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 211 11 600 11 105 12 563 11 731 13 225 11 884 12 133 9 997 10 484
Obeskattade reserver 1 456 1 636 1 937 2 579 2 194 2 423 4 373 5 108 5 114 5 735
Avsättningar (tkr) 6 739 6 739 6 739 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 675 12 909 11 536 10 436 10 516 8 222 9 036 7 358 8 156 5 667
Skulder och eget kapital 32 081 32 883 31 316 25 576 24 441 23 870 25 293 24 598 23 267 21 886
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 680 587 645 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 178 1 375 1 259 1 277 1 254 667 735 771 727
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 251 441 475 490 550 583 601 605 556
Utdelning till aktieägare 890 1 220 1 100 0 0 1 500 0 1 800 0 2 000
Omsättning 8 455 8 705 7 867 10 470 7 779 10 893 12 210 12 910 16 321 17 272
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 112 2 174 1 965 2 564 1 897 2 061 2 315 2 493 2 679 2 710
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 366 490 478 503 413 446 436 380 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 472 2 150 367 981 -183 875 1 804 3 426 2 464 4 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,86% 10,65% -23,36% 35,18% -26,40% -10,97% -7,13% -22,45% -1,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,51% 6,19% -1,07% 6,85% 0,53% 0,96% 7,10% 14,05% 8,65% 19,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,32% 23,42% -4,26% 17,08% 1,70% 2,22% 15,52% 27,72% 12,52% 26,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,04% 64,29% 52,78% 53,10% 45,53% 42,70% 43,98% 54,53% 40,04% 42,99%
Rörelsekapital/omsättning -126,31% -99,95% -113,25% 108,02% 135,79% 134,60% 126,45% 127,60% 81,83% 84,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,49% 39,16% 40,29% 56,99% 54,61% 62,89% 59,73% 64,63% 58,79% 66,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,71% 30,09% 19,69% 203,32% 194,83% 265,13% 257,40% 313,26% 257,32% 339,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...