Visa allt om Kemppi Sverige Aktiebolag
Visa allt om Kemppi Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 65 666 58 460 56 957 54 770 56 898 66 971 56 955 47 726 78 095 80 326
Övrig omsättning 53 114 - - - 70 146 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 034 3 903 5 989 5 801 5 373 8 927 4 628 1 699 11 139 14 238
Resultat efter finansnetto 5 040 3 904 5 994 5 823 5 430 9 025 4 636 1 710 11 330 14 368
Årets resultat 3 919 2 942 5 068 4 500 3 930 6 687 3 028 1 161 8 097 10 288
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 366 270 622 977 1 426 931 931 203 115 45
Omsättningstillgångar 12 332 11 348 12 002 10 048 11 928 19 049 14 098 10 772 17 640 19 469
Tillgångar 12 698 11 618 12 624 11 025 13 354 19 980 15 029 10 975 17 755 19 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 335 4 416 6 474 5 906 5 205 7 975 4 788 2 760 9 599 11 502
Obeskattade reserver 0 0 0 382 363 300 264 45 25 16
Avsättningar (tkr) 0 0 324 399 344 261 254 181 198 122
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 363 7 202 5 826 4 338 7 442 11 444 9 723 7 989 7 933 7 874
Skulder och eget kapital 12 698 11 618 12 624 11 025 13 354 19 980 15 029 10 975 17 755 19 514
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 395 966 887 1 007 962 865 831 888 852
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 5 224 5 183 5 059 5 242 5 508 5 829 5 123 5 129 4 875 4 684
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 807 2 811 3 202 3 098 3 306 3 420 3 045 2 754 3 786 2 475
Utdelning till aktieägare 3 700 3 000 5 000 4 500 3 800 6 700 3 500 1 000 8 000 10 000
Omsättning 65 719 58 574 56 957 54 770 56 898 67 041 57 101 47 726 78 095 80 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 11 12 13 14 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 567 5 846 5 696 4 979 4 742 5 152 4 068 3 671 6 508 6 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 877 849 918 836 815 796 663 663 790 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 204 4 381 6 640 6 132 5 701 9 163 4 796 1 728 11 168 14 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,33% 2,64% 3,99% -3,74% -15,04% 17,59% 19,34% -38,89% -2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,69% 33,62% 47,53% 52,84% 40,67% 45,21% 30,90% 15,90% 64,27% 73,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 6,68% 10,53% 10,64% 9,55% 13,49% 8,15% 3,66% 14,61% 17,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,15% 33,15% 39,01% 38,83% 37,61% 37,40% 33,72% 32,19% 35,03% 34,52%
Rörelsekapital/omsättning 7,57% 7,09% 10,84% 10,43% 7,88% 11,36% 7,68% 5,83% 12,43% 14,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,01% 38,01% 51,28% 56,27% 40,98% 41,02% 33,15% 25,45% 54,17% 59,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,81% 141,66% 184,65% 205,60% 150,97% 159,90% 137,74% 119,01% 207,24% 229,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...