Visa allt om Tunturi Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 224 707 436 372 138 389 159 300 122 739 117 060 100 757 88 096 81 429 68 211
Övrig omsättning 1 975 1 981 1 484 1 250 951 1 235 446 655 483 431
Rörelseresultat (EBIT) 4 731 5 191 -6 221 3 666 2 423 2 127 2 633 -6 188 -3 980 -2 975
Resultat efter finansnetto 12 662 2 669 -8 768 3 443 765 883 763 -8 910 -6 036 -4 657
Årets resultat 14 766 3 057 -8 768 4 069 1 425 1 168 763 -8 910 -6 036 -4 657
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 391 17 614 17 806 18 231 18 858 19 821 21 000 22 702 23 897 19 698
Omsättningstillgångar 80 918 107 510 86 517 79 510 81 634 76 732 63 273 56 692 63 500 53 237
Tillgångar 84 309 125 124 104 323 97 741 100 492 96 553 84 273 79 393 87 397 72 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 651 6 885 3 756 12 448 8 165 6 665 5 420 4 582 8 429 1 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 295 5 903 4 324 3 938 3 748 3 570 3 139 2 916 2 695 3 297
Långfristiga skulder 52 378 95 950 85 997 55 340 69 931 65 564 56 096 62 470 59 706 52 761
Kortfristiga skulder 6 985 16 386 10 246 26 015 18 648 20 754 19 617 9 426 16 565 15 613
Skulder och eget kapital 84 309 125 124 104 323 97 741 100 492 96 553 84 273 79 393 87 397 72 935
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 639 643 680 636 664 674 557 540 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 404 8 985 8 205 7 691 7 464 7 314 7 440 8 504 9 091 8 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 655 3 592 3 676 4 004 3 470 3 371 3 212 3 515 3 550 3 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 226 682 438 353 139 873 160 550 123 690 118 295 101 203 88 751 81 912 68 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 21 20 19 19 19 19 22 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 051 20 780 6 919 8 384 6 460 6 161 5 303 4 004 4 071 3 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 639 639 649 629 615 601 584 657 629
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 897 5 858 -5 495 5 295 4 070 3 806 4 321 -4 551 -3 289 -2 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,51% 215,32% -13,13% 29,79% 4,85% 16,18% 14,37% 8,19% 19,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,43% 5,74% -5,82% 4,97% 3,05% 2,88% 3,27% -7,79% -4,41% -3,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,29% 1,65% -4,39% 3,05% 2,49% 2,38% 2,73% -7,02% -4,73% -4,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,16% 17,60% 26,31% 23,80% 24,83% 24,81% 28,11% 26,12% 28,58% 30,70%
Rörelsekapital/omsättning 32,90% 20,88% 55,11% 33,58% 51,32% 47,82% 43,33% 53,65% 57,64% 55,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,68% 5,50% 3,60% 12,74% 8,13% 6,90% 6,43% 5,77% 9,64% 1,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 818,21% 449,70% 363,46% 160,08% 247,15% 191,45% 152,88% 268,32% 174,06% 139,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!