Visa allt om Harplinge Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 309 29 908 24 814 22 880 33 625 33 269 35 739 35 687 35 883 33 244
Övrig omsättning 277 146 1 430 1 211 399 227 340 400 268 385
Rörelseresultat (EBIT) 1 314 2 190 1 589 2 087 -145 -2 756 -771 895 2 826 1 528
Resultat efter finansnetto 1 219 2 082 1 481 1 976 1 185 -2 922 -307 774 2 798 1 436
Årets resultat 334 1 502 1 481 1 976 1 185 -2 922 -307 605 2 533 1 436
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 258 4 560 4 903 4 142 6 369 9 435 12 388 10 060 8 139 7 527
Omsättningstillgångar 8 598 9 202 8 331 5 911 5 819 4 412 6 211 5 594 7 544 4 534
Tillgångar 13 855 13 762 13 234 10 053 12 187 13 847 18 599 15 654 15 682 12 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 208 7 374 6 022 4 791 2 815 1 630 4 552 5 358 5 353 2 820
Obeskattade reserver 1 145 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 814 520 1 545 946 2 151 3 750 5 878 3 688 2 469 2 366
Kortfristiga skulder 4 689 5 518 5 668 4 316 7 221 8 467 8 169 6 608 7 860 6 874
Skulder och eget kapital 13 855 13 762 13 234 10 053 12 187 13 847 18 599 15 654 15 682 12 060
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 13 419 12 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 4 749 4 187
Utdelning till aktieägare 500 500 150 500 0 0 0 500 600 0
Omsättning 27 586 30 054 26 244 24 091 34 024 33 496 36 079 36 087 36 151 33 629
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 17 26 32 32 34 41 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 517 1 662 1 379 1 346 1 293 1 040 1 117 1 050 875 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 709 709 692 676 683 574 593 557 454 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 882 3 916 3 897 3 940 2 459 119 2 152 3 482 5 152 3 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,69% 20,53% 8,45% -31,96% 1,07% -6,91% 0,15% -0,55% 7,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,93% 15,93% 12,02% 20,84% 11,46% -19,37% -0,45% 6,02% 18,91% 14,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,04% 7,33% 6,41% 9,16% 4,15% -8,06% -0,24% 2,64% 8,27% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 64,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,31% 12,32% 10,73% 6,97% -4,17% -12,19% -5,48% -2,84% -0,88% -7,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,47% 55,57% 45,50% 47,66% 23,10% 11,77% 24,47% 34,23% 34,13% 23,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,37% 166,76% 146,98% 136,96% 80,58% 52,11% 76,03% 84,65% 95,98% 65,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!