Visa allt om Sys Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 944 3 285 3 254 2 967 2 402 2 263 2 077 2 520 3 094 2 812
Övrig omsättning 86 66 1 45 50 40 - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 27 95 23 119 50 69 121 0 276 9
Resultat efter finansnetto 27 95 23 119 82 69 121 0 273 23
Årets resultat 1 48 63 54 54 7 77 2 160 24
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 323 150 145 192 156 259 125 171 239 308
Omsättningstillgångar 1 296 1 449 1 378 1 291 1 223 1 045 1 082 1 109 1 099 864
Tillgångar 1 619 1 599 1 522 1 483 1 379 1 304 1 207 1 281 1 338 1 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 425 377 565 636 581 574 497 495 334
Obeskattade reserver 252 242 214 279 231 213 157 138 147 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 941 932 931 641 512 509 475 645 696 742
Skulder och eget kapital 1 619 1 599 1 522 1 483 1 379 1 304 1 207 1 281 1 338 1 172
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 759
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 885 883 755 1 058 996 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 357 326 278 424 420 418
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 125 0 0 0 0 0
Omsättning 4 030 3 351 3 255 3 012 2 452 2 303 2 077 2 520 3 094 2 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 315 1 095 1 085 989 801 754 692 840 1 031 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 518 523 493 416 406 348 497 476 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 146 70 171 92 105 167 68 344 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,06% 0,95% 9,67% 23,52% 6,14% 8,96% -17,58% -18,55% 10,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,67% 5,94% 1,51% 8,02% 5,87% 5,29% 10,02% 0,00% 20,63% 2,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,68% 2,89% 0,71% 4,01% 3,37% 3,05% 5,83% 0,00% 8,92% 0,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,89% 61,61% 59,90% 67,81% 64,99% 67,87% 71,45% 71,55% 66,68% 62,62%
Rörelsekapital/omsättning 9,00% 15,74% 13,74% 21,91% 29,60% 23,69% 29,22% 18,41% 13,03% 4,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,45% 38,38% 35,74% 52,77% 59,19% 57,30% 57,70% 46,74% 45,09% 34,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,16% 148,07% 148,01% 200,47% 238,48% 204,91% 227,16% 169,30% 157,18% 115,77%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...