Visa allt om NEOVA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2012-12
Nettoomsättning 310 378 288 285 227 514 491 297 480 979 412 990 451 763 453 462 1 180 404 1 063 327
Övrig omsättning 2 688 11 493 3 907 9 902 21 857 5 531 3 727 22 692 15 856 62 470
Rörelseresultat (EBIT) 3 693 -1 135 -75 610 -1 937 36 091 8 810 15 543 8 787 33 746 -2 564
Resultat efter finansnetto 11 719 -12 084 -90 712 1 089 19 442 8 081 -2 872 -9 227 9 347 -31 118
Årets resultat 12 109 -10 727 -75 178 7 844 17 276 11 858 -3 154 -5 261 -11 207 12 522
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 780 329 430 341 299 759 445 742 329 741 715 757 174 781 573 636 262 690 565
Omsättningstillgångar 199 446 215 096 188 716 210 924 270 804 254 211 256 369 264 631 347 279 415 257
Tillgångar 525 226 544 526 530 015 970 369 1 013 133 995 926 1 013 543 1 046 204 983 541 1 105 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 056 109 947 120 675 195 854 188 010 170 734 158 860 162 014 164 932 180 648
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 642 0
Avsättningar (tkr) 42 610 43 436 41 295 60 985 67 009 68 251 72 033 69 011 72 070 50 136
Långfristiga skulder 120 000 300 000 230 000 630 000 630 000 670 000 700 000 700 000 599 581 599 581
Kortfristiga skulder 240 560 91 143 138 045 83 530 128 114 86 941 82 650 115 179 145 316 275 457
Skulder och eget kapital 525 226 544 526 530 015 970 369 1 013 133 995 926 1 013 543 1 046 204 983 541 1 105 822
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 1 055 1 721 1 407 1 332 1 406 1 329 1 773 1 771
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 050 15 939 20 591 36 258 39 695 36 852 34 183 42 194 89 783 69 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 607 6 600 11 792 20 169 15 081 14 069 17 498 20 263 41 417 31 941
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 313 066 299 778 231 421 501 199 502 836 418 521 455 490 476 154 1 196 260 1 125 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 33 70 82 87 83 82 81 157 159
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 012 8 736 3 250 5 991 5 528 4 976 5 509 5 598 7 519 6 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 859 750 514 768 764 752 696 835 888 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 143 21 929 18 523 43 379 82 938 62 487 62 307 57 160 137 083 57 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,66% 26,71% - 2,15% 16,46% -8,58% -0,37% -61,58% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,55% 0,11% -14,11% 2,65% 4,56% 3,41% 1,59% 0,85% 3,60% -0,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,70% 0,20% -32,86% 5,24% 9,61% 8,22% 3,56% 1,96% 3,00% -0,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,01% 33,35% 37,23% 42,90% 53,04% 48,27% 48,58% 35,45% 39,18% 39,85%
Rörelsekapital/omsättning -13,25% 43,00% 22,27% 25,93% 29,67% 40,50% 38,45% 32,96% 17,11% 13,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,24% 20,19% 22,77% 20,18% 18,56% 17,14% 15,67% 15,49% 16,90% 16,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,19% 41,21% 35,79% 112,32% 128,03% 131,57% 145,92% 99,00% 97,05% 84,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!