Visa allt om Aktiebolaget Backabo Byggvaror
Visa allt om Aktiebolaget Backabo Byggvaror

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 819 17 117 15 473 13 733 15 332 15 900 17 090 17 728 16 623 17 926
Övrig omsättning - 152 - 1 - 139 261 148 148 100
Rörelseresultat (EBIT) 270 133 378 -295 126 282 398 395 533 880
Resultat efter finansnetto 243 96 344 -320 75 246 370 434 571 911
Årets resultat 227 228 285 3 127 241 278 255 328 497
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 157 1 533 1 990 838 891 858 441 480 499 109
Omsättningstillgångar 5 451 5 671 5 424 5 669 6 073 6 012 6 089 5 997 6 779 6 879
Tillgångar 6 608 7 204 7 414 6 507 6 964 6 871 6 530 6 477 7 278 6 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 029 3 802 3 574 3 289 3 286 3 159 2 918 2 640 2 886 2 557
Obeskattade reserver 310 447 571 542 839 923 1 012 1 029 948 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 386 628 1 193 294 284 564 545 718 1 340 1 236
Kortfristiga skulder 1 883 2 327 2 076 2 382 2 555 2 224 2 055 2 090 2 104 2 344
Skulder och eget kapital 6 608 7 204 7 414 6 507 6 964 6 871 6 530 6 477 7 278 6 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 498 414 385 548
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 816 1 792 1 864 2 073 1 959 1 336 1 377 1 191 1 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 691 600 605 706 672 687 694 623 674
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 16 819 17 269 15 473 13 734 15 332 16 039 17 351 17 876 16 771 18 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 403 2 445 2 210 1 962 1 917 1 988 2 136 2 216 2 078 2 241
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 363 347 349 326 319 320 314 281 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 646 572 648 -126 292 391 446 460 594 924
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,74% 10,62% 12,67% -10,43% -3,57% -6,96% -3,60% 6,65% -7,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,18% 1,97% 5,29% -4,32% 2,05% 4,29% 6,29% 7,38% 8,83% 13,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,64% 0,83% 2,53% -2,05% 0,93% 1,86% 2,40% 2,70% 3,87% 5,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,54% 25,48% 27,64% 26,17% 27,54% 26,03% 24,73% 24,45% 26,07% 26,80%
Rörelsekapital/omsättning 21,21% 19,54% 21,64% 23,94% 22,95% 23,82% 23,60% 22,04% 28,12% 25,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,63% 57,62% 54,21% 57,04% 56,06% 55,88% 56,11% 52,47% 49,03% 45,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,13% 62,23% 61,56% 53,15% 55,19% 61,56% 61,31% 71,20% 107,08% 93,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...