Visa allt om Aktiebolaget Backabo Byggvaror

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 677 16 007 15 749 14 463 16 226 16 819 17 117 15 473 13 733 15 332
Övrig omsättning 302 7 14 35 0 0 152 0 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 882 591 195 -390 -90 270 133 378 -295 126
Resultat efter finansnetto 2 872 583 168 -427 -126 243 96 344 -320 75
Årets resultat 1 487 391 160 -130 70 227 228 285 3 127
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 516 673 700 989 1 383 1 157 1 533 1 990 838 891
Omsättningstillgångar 6 726 5 081 4 372 5 428 5 466 5 451 5 671 5 424 5 669 6 073
Tillgångar 10 242 5 754 5 072 6 417 6 849 6 608 7 204 7 414 6 507 6 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 201 4 094 3 702 3 719 4 099 4 029 3 802 3 574 3 289 3 286
Obeskattade reserver 1 160 165 0 0 192 310 447 571 542 839
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 629 116 204 291 523 386 628 1 193 294 284
Kortfristiga skulder 2 252 1 379 1 166 2 407 2 034 1 883 2 327 2 076 2 382 2 555
Skulder och eget kapital 10 242 5 754 5 072 6 417 6 849 6 608 7 204 7 414 6 507 6 964
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 816 1 792 1 864 2 073
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 691 600 605 706
Utdelning till aktieägare 300 380 0 177 250 0 0 0 0 0
Omsättning 18 979 16 014 15 763 14 498 16 226 16 819 17 269 15 473 13 734 15 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 735 2 668 2 625 2 411 2 318 2 403 2 445 2 210 1 962 1 917
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 445 402 402 374 380 363 347 349 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 069 702 484 4 299 646 572 648 -126 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,68% 1,64% 8,89% -10,87% -3,53% -1,74% 10,62% 12,67% -10,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,14% 10,29% 3,86% -6,03% -1,26% 4,18% 1,97% 5,29% -4,32% 2,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,43% 3,70% 1,24% -2,68% -0,53% 1,64% 0,83% 2,53% -2,05% 0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,13% 27,48% 25,52% 23,93% 25,40% 26,54% 25,48% 27,64% 26,17% 27,54%
Rörelsekapital/omsättning 23,95% 23,13% 20,36% 20,89% 21,15% 21,21% 19,54% 21,64% 23,94% 22,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,62% 73,39% 72,99% 57,96% 62,03% 64,63% 57,62% 54,21% 57,04% 56,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,46% 104,06% 67,75% 45,87% 60,18% 67,13% 62,23% 61,56% 53,15% 55,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!