Visa allt om Anton Sweden Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 518 9 401 11 162 10 889 11 526 11 160 12 910 15 926 17 134 17 684
Övrig omsättning 845 413 1 038 1 958 2 472 2 316 206 87 97 85
Rörelseresultat (EBIT) 241 -72 -44 519 -99 932 -66 747 181 826
Resultat efter finansnetto 163 -155 -130 505 -157 941 0 684 94 736
Årets resultat 163 1 -130 505 5 497 0 496 32 504
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 825 1 148 1 349 1 562 2 662 1 325 1 255 1 176 1 211 1 284
Omsättningstillgångar 3 048 4 403 4 714 5 979 4 978 5 875 5 605 6 205 5 911 6 225
Tillgångar 3 873 5 551 6 063 7 542 7 640 7 200 6 860 7 382 7 122 7 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 051 1 888 1 887 2 518 2 013 2 508 2 411 2 910 2 415 2 882
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 231 144 103 75 953 665 513 590 486 389
Långfristiga skulder 1 434 2 209 2 272 2 941 2 439 1 525 1 901 1 283 1 500 1 677
Kortfristiga skulder 156 1 310 1 800 2 008 2 235 2 252 2 035 2 598 2 723 2 559
Skulder och eget kapital 3 873 5 551 6 063 7 542 7 640 7 200 6 860 7 382 7 122 7 508
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 411 2 270 2 427 2 616 2 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 182 949 1 141 1 164 1 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 500 400 500 0 500
Omsättning 3 363 9 814 12 200 12 847 13 998 13 476 13 116 16 013 17 231 17 769
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 5 6 7 6 7 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 518 3 134 2 232 1 815 1 647 1 860 1 844 1 991 1 904 1 965
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 638 587 396 613 604 445 418 405 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 334 170 198 760 -50 1 014 28 831 293 942
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -73,22% -15,78% 2,51% -5,53% 3,28% -13,56% -18,94% -7,05% -3,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,25% -1,30% -0,73% 8,19% -1,02% 13,92% 1,15% 10,23% 2,63% 11,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,61% -0,77% -0,39% 5,68% -0,68% 8,98% 0,61% 4,74% 1,09% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,88% 32,93% 33,50% 26,99% 32,93% 33,61% 34,45% 34,94% 32,86% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 114,85% 32,90% 26,11% 36,47% 23,80% 32,46% 27,65% 22,65% 18,61% 20,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,96% 34,01% 31,12% 33,39% 26,35% 37,54% 35,15% 39,42% 33,91% 38,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 953,85% 214,35% 170,22% 207,12% 139,96% 168,25% 173,51% 91,72% 77,34% 90,39%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...