Visa allt om JOBmeal Umeå AB
Visa allt om JOBmeal Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 50 856 53 845 51 867 44 658 44 734 39 864 33 871 35 065 37 410 37 146
Övrig omsättning 1 671 1 914 1 377 1 278 1 224 1 412 810 1 904 2 053 1 539
Rörelseresultat (EBIT) 1 722 6 275 4 636 6 893 4 813 4 447 2 200 3 372 4 232 4 783
Resultat efter finansnetto 1 775 6 155 4 541 4 374 4 695 4 809 2 118 3 216 4 093 4 617
Årets resultat 1 044 1 870 2 286 1 072 2 494 3 107 1 460 2 918 3 475 3 350
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 795 12 685 9 812 8 515 5 232 5 758 5 533 4 109 4 139 5 775
Omsättningstillgångar 15 070 18 717 23 958 17 060 19 980 17 928 15 940 15 139 13 676 15 251
Tillgångar 32 865 31 402 33 770 25 575 25 211 23 686 21 474 19 248 17 815 21 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 866 10 822 12 952 10 536 14 464 16 970 13 862 12 422 9 504 12 929
Obeskattade reserver 4 290 3 880 6 596 4 925 2 639 1 355 1 000 950 1 746 2 484
Avsättningar (tkr) 596 596 596 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 187 437 687 938 0 200
Kortfristiga skulder 21 112 16 103 13 626 10 114 7 921 4 924 5 924 4 939 6 566 5 414
Skulder och eget kapital 32 865 31 402 33 770 25 575 25 211 23 686 21 474 19 248 17 815 21 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 877 868 840 792 786 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 044 8 696 7 556 4 540 4 034 4 774 5 100 4 946 4 723
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 674 3 384 2 699 2 082 1 901 2 032 2 079 2 054 2 063
Utdelning till aktieägare 0 5 000 4 000 0 4 000 5 000 0 0 0 6 900
Omsättning 52 527 55 759 53 244 45 936 45 958 41 276 34 681 36 969 39 463 38 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 26 23 19 19 20 20 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 956 2 071 1 995 1 942 2 354 2 098 1 694 1 753 1 871 1 857
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 522 521 526 536 426 440 449 445 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 788 9 205 7 133 8 619 6 432 6 001 3 567 5 397 6 896 7 773
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,55% 3,81% 16,14% -0,17% 12,22% 17,69% -3,41% -6,27% 0,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,46% 20,09% 13,75% 27,03% 19,13% 21,14% 10,63% 17,63% 24,01% 22,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,53% 11,72% 8,95% 15,48% 10,78% 12,56% 6,74% 9,68% 11,43% 12,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,61% 56,27% 54,74% 58,54% 49,02% 47,13% 53,65% 53,62% 55,33% 57,93%
Rörelsekapital/omsättning -11,88% 4,85% 19,92% 15,55% 26,96% 32,62% 29,57% 29,09% 19,01% 26,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,07% 44,10% 53,59% 56,22% 65,09% 75,86% 67,98% 68,17% 60,40% 69,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,11% 87,75% 144,08% 127,73% 204,17% 280,40% 215,26% 244,62% 148,25% 210,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...