Visa allt om Aktiebolaget Kopperöds Bilplåtslageri & Lackering
Visa allt om Aktiebolaget Kopperöds Bilplåtslageri & Lackering

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 797 2 742 3 308 3 759 4 211 4 159 3 518 3 509 3 642 3 017
Övrig omsättning 24 43 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 134 22 -64 -100 289 385 125 107 377 288
Resultat efter finansnetto 132 20 -62 -91 304 381 115 99 368 261
Årets resultat 83 25 16 15 166 236 95 42 106 43
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 238 226 263 323 354 447 539 566 433 449
Omsättningstillgångar 1 060 1 102 1 216 1 234 1 518 1 405 898 1 073 1 322 774
Tillgångar 1 298 1 329 1 479 1 557 1 872 1 852 1 437 1 639 1 755 1 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 581 556 540 595 528 372 327 355 289
Obeskattade reserver 398 376 390 478 594 520 458 475 440 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 99 159 306 341
Kortfristiga skulder 336 372 533 540 684 804 507 677 654 369
Skulder och eget kapital 1 298 1 329 1 479 1 557 1 872 1 852 1 437 1 639 1 755 1 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 243 265 268 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 885 1 098 1 391 1 562 1 437 1 461 1 041 989 959 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 400 385 485 603 515 556 491 556 552 408
Utdelning till aktieägare 200 100 0 0 70 100 50 50 70 40
Omsättning 2 821 2 785 3 308 3 759 4 211 4 159 3 518 3 509 3 642 3 017
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 932 686 662 752 842 832 704 702 728 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 379 379 440 395 410 359 367 365 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 173 59 -4 -21 372 477 211 171 417 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,01% -17,11% -12,00% -10,73% 1,25% 18,22% 0,26% -3,65% 20,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,40% 1,81% -3,99% -5,59% 16,51% 21,11% 8,70% 6,96% 22,39% 23,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,83% 0,88% -1,78% -2,31% 7,34% 9,40% 3,55% 3,25% 10,79% 9,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,55% 81,40% 81,23% 78,05% 75,18% 79,59% 76,89% 79,11% 78,83% 78,62%
Rörelsekapital/omsättning 25,88% 26,62% 20,65% 18,46% 19,81% 14,45% 11,11% 11,29% 18,34% 13,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,37% 65,78% 58,16% 57,31% 55,17% 49,20% 49,38% 40,82% 38,28% 36,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,05% 252,69% 195,50% 197,59% 199,27% 154,60% 145,96% 129,99% 177,98% 168,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...