Visa allt om Ralf Johansson AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 113 165 301 571 765 1 050 854 984 756 1 124
Övrig omsättning 33 36 162 36 31 30 71 33 33 221
Rörelseresultat (EBIT) -123 -20 192 81 111 392 403 409 268 563
Resultat efter finansnetto 182 119 269 35 423 439 849 487 450 571
Årets resultat 323 228 221 16 328 374 604 418 261 308
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 655 1 647 1 508 2 100 1 098 1 812 1 571 2 587 1 259 1 261
Omsättningstillgångar 1 448 1 329 1 613 1 241 2 489 1 941 2 225 800 1 999 2 259
Tillgångar 3 103 2 975 3 121 3 341 3 587 3 753 3 796 3 387 3 258 3 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 068 1 745 1 717 1 696 1 879 1 951 1 977 1 573 1 354 1 594
Obeskattade reserver 603 798 935 952 1 020 1 020 1 064 1 004 1 058 947
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 400 400 400 400 400 406 408 407 400
Kortfristiga skulder 32 32 70 293 287 381 349 402 438 579
Skulder och eget kapital 3 103 2 975 3 121 3 341 3 587 3 753 3 796 3 387 3 258 3 519
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 219 268 196 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 41 55 46 66
Utdelning till aktieägare 300 0 200 200 200 400 200 200 200 300
Omsättning 146 201 463 607 796 1 080 925 1 017 789 1 345
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 113 165 301 571 765 1 050 427 492 756 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 4 10 194 230 290 133 163 247 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -115 20 240 129 159 439 416 447 306 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,52% -45,18% -47,29% -25,36% -27,14% 22,95% -13,21% 30,16% -32,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,12% 4,24% 8,81% 9,55% 12,21% 12,15% 24,00% 14,79% 14,36% 16,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 168,14% 76,36% 91,36% 55,87% 57,25% 43,43% 106,67% 50,91% 61,90% 52,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,29% 78,18% 94,02% 92,99% 75,56% 86,48% 99,41% 96,54% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 253,10% 786,06% 512,62% 166,02% 287,84% 148,57% 219,67% 40,45% 206,48% 149,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,80% 79,58% 78,38% 72,99% 74,56% 73,18% 73,94% 69,56% 66,89% 65,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 525,00% 4 153,12% 2 304,29% 423,55% 867,25% 509,45% 637,54% 199,00% 456,39% 390,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!