Visa allt om Harry Jannessons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Harry Jannessons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 199 1 034 10 289 11 383 12 142 11 955 10 979 8 187 10 007 8 451
Övrig omsättning 1 5 124 132 603 32 18 23 324 480 48
Rörelseresultat (EBIT) -561 4 048 208 544 122 1 151 1 118 605 1 540 1 012
Resultat efter finansnetto -556 4 045 89 314 -130 885 948 400 1 269 827
Årets resultat -556 4 091 1 794 145 36 238 292 143 113 85
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 147 5 414 7 618 10 279 7 857 8 795 7 613 6 237 5 676
Omsättningstillgångar 1 893 5 572 2 065 2 821 2 871 3 516 3 119 2 052 1 577 1 408
Tillgångar 1 893 5 719 7 479 10 439 13 150 11 373 11 914 9 665 7 813 7 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 906 4 262 2 171 477 331 495 532 320 257 227
Obeskattade reserver 0 0 1 202 3 418 3 292 3 484 2 936 2 386 2 197 1 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 542 3 221 5 663 3 835 4 175 4 297 3 259 3 355
Kortfristiga skulder 987 1 457 2 564 3 323 3 863 3 558 4 270 2 662 2 100 2 401
Skulder och eget kapital 1 893 5 719 7 479 10 439 13 150 11 373 11 914 9 665 7 813 7 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 954 879 724 644 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 152 2 439 2 506 2 625 1 398 1 441 1 291 1 284 1 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 345 995 1 075 1 075 947 1 099 912 849 917
Utdelning till aktieägare 0 2 800 2 000 100 0 200 275 80 80 82
Omsättning 200 6 158 10 421 11 986 12 174 11 973 11 002 8 511 10 487 8 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 5 5 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 199 517 2 058 2 277 1 735 1 993 1 830 1 365 1 668 1 409
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 672 753 691 724 532 567 584 491 479 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -555 4 083 2 424 2 849 2 575 3 187 2 620 2 105 2 720 1 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -80,75% -89,95% -9,61% -6,25% 1,56% 8,89% 34,10% -18,19% 18,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -29,27% 70,82% 2,83% 5,25% 1,32% 10,37% 9,44% 6,30% 19,85% 14,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -278,39% 391,68% 2,06% 4,81% 1,43% 9,86% 10,25% 7,44% 15,50% 12,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,95% 72,44% 60,38% 57,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 455,28% 397,97% -4,85% -4,41% -8,17% -0,35% -10,48% -7,45% -5,23% -11,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,86% 74,52% 41,56% 30,11% 20,97% 26,93% 22,63% 21,51% 23,54% 14,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,79% 382,43% 80,54% 84,89% 74,32% 98,82% 73,04% 77,08% 75,10% 58,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...