Visa allt om Älvsjö Markis & Persienn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 214 4 451 3 893 - 3 802 3 460 4 482 4 831 4 049 3 756
Övrig omsättning 68 90 - - 124 30 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 359 256 -307 - -87 86 36 219 -23 29
Resultat efter finansnetto 359 257 -296 - -88 86 -65 219 -21 42
Årets resultat 206 229 -190 - -52 83 -79 159 2 21
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 12 46 - 24 0 64 100 108 121
Omsättningstillgångar 1 466 1 200 891 - 902 1 043 888 1 109 960 922
Tillgångar 1 474 1 212 937 - 926 1 043 952 1 209 1 068 1 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 680 473 246 - 338 390 307 386 228 326
Obeskattade reserver 104 15 0 - 38 73 102 102 102 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 158 289 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 531 435 691 - 551 580 543 721 739 591
Skulder och eget kapital 1 474 1 212 937 - 926 1 043 952 1 209 1 068 1 044
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 435 353 1 028 851
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 991 1 079 1 028 - 1 304 1 299 1 050 964 771 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 293 356 344 - 398 385 477 388 598 496
Utdelning till aktieägare 200 0 0 - 0 0 0 0 0 100
Omsättning 4 282 4 541 3 893 - 3 926 3 490 4 482 4 831 4 049 3 756
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 - 7 4 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 702 742 649 - 543 865 896 1 208 1 012 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 214 243 238 - 243 430 398 437 604 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 364 261 -297 - -81 92 52 219 -10 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,32% 14,33% - - 9,88% -22,80% -7,22% 19,31% 7,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,36% 21,20% -31,59% - -9,40% 8,34% 3,78% 18,11% -1,97% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,52% 5,77% -7,60% - -2,29% 2,51% 0,80% 4,53% -0,52% 1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,43% 52,77% 48,55% - 56,58% 68,01% 60,73% 64,87% 71,23% 72,58%
Rörelsekapital/omsättning 22,19% 17,19% 5,14% - 9,23% 13,38% 7,70% 8,03% 5,46% 8,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,64% 39,99% 26,25% - 39,70% 42,55% 40,14% 38,15% 28,39% 39,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,02% 224,60% 94,93% - 126,50% 157,07% 145,49% 131,62% 92,69% 129,61%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...