Visa allt om Hjelms Rör Aktiebolag
Visa allt om Hjelms Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 644 3 315 4 043 4 623 4 714 4 012 3 471 3 200 3 353 3 218
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 57 552 158 364 30 419 122 98 559
Resultat efter finansnetto 30 54 546 139 332 0 392 85 70 537
Årets resultat 11 38 325 102 243 0 288 58 48 383
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 102 958 814 670 529 385 241 247 344 337
Omsättningstillgångar 1 679 1 728 1 890 1 579 1 680 1 764 1 647 1 343 1 610 1 462
Tillgångar 2 781 2 686 2 704 2 249 2 209 2 149 1 888 1 590 1 955 1 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 122 2 111 2 073 1 748 1 646 1 404 1 404 1 116 1 058 1 100
Obeskattade reserver 140 130 130 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 46 66 109 156 251 19
Kortfristiga skulder 519 445 500 501 517 680 375 318 645 680
Skulder och eget kapital 2 781 2 686 2 704 2 249 2 209 2 149 1 888 1 590 1 955 1 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 573 437 655 655 617
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 966 1 068 875 1 057 1 070 250 171 150 150 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 331 283 258 312 330 306 248 267 263 232
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 3 644 3 315 4 043 4 623 4 714 4 012 3 471 3 200 3 353 3 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 822 1 105 1 348 1 156 1 571 1 337 1 157 1 067 1 118 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 455 383 346 475 381 278 360 357 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 57 552 158 364 30 419 123 99 561
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,92% -18,01% -12,55% -1,93% 17,50% 15,59% 8,47% -4,56% 4,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,19% 2,20% 20,45% 7,11% 16,52% 1,44% 22,40% 7,67% 5,01% 31,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,91% 1,78% 13,68% 3,46% 7,74% 0,77% 12,19% 3,81% 2,92% 17,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,92% 57,89% 60,03% 51,63% 51,89% 44,42% 52,84% 54,75% 51,66% 65,20%
Rörelsekapital/omsättning 31,83% 38,70% 34,38% 23,32% 24,67% 27,02% 36,65% 32,03% 28,78% 24,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,23% 82,37% 80,41% 77,72% 74,51% 65,33% 74,36% 70,19% 54,12% 61,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,68% 300,67% 293,60% 175,45% 125,73% 90,00% 154,93% 109,43% 84,50% 64,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...