Visa allt om L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 21 846 17 575 19 373 15 589 16 839 14 418 12 059 14 349 15 542 12 444
Övrig omsättning 278 - - 106 55 7 - 6 25 44
Rörelseresultat (EBIT) 1 488 1 027 2 400 1 027 1 223 1 171 632 775 1 499 1 037
Resultat efter finansnetto 1 479 1 020 2 393 1 076 1 278 1 251 717 882 1 526 1 041
Årets resultat 979 747 1 643 750 971 742 502 474 884 639
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 359 515 834 2 538 2 110 2 041 1 764 1 945 1 952 2 110
Omsättningstillgångar 9 014 8 577 6 954 9 750 9 816 8 114 6 788 7 067 5 652 4 654
Tillgångar 9 374 9 092 7 789 12 287 11 926 10 155 8 552 9 012 7 604 6 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 810 2 831 2 084 7 441 6 691 5 720 4 979 4 577 4 103 3 219
Obeskattade reserver 2 623 2 407 2 355 2 095 1 996 1 975 1 701 1 646 1 457 1 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 940 3 854 3 350 2 751 3 239 2 460 1 873 2 789 2 044 2 383
Skulder och eget kapital 9 374 9 092 7 789 12 287 11 926 10 155 8 552 9 012 7 604 6 763
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 741 711
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 071 3 844 3 812 3 861 3 137 2 830
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 615 1 495 1 425 1 456 1 479 1 393
Utdelning till aktieägare 1 500 2 000 0 7 000 0 0 0 100 0 0
Omsättning 22 124 17 575 19 373 15 695 16 894 14 425 12 059 14 355 15 567 12 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 12 11 11 11 11 12 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 680 1 352 1 614 1 417 1 531 1 311 1 096 1 196 1 196 1 037
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 556 556 609 549 501 485 457 429 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 720 1 346 2 719 1 375 1 445 1 335 813 1 013 1 804 1 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,30% -9,28% 24,27% -7,42% 16,79% 19,56% -15,96% -7,68% 24,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,87% 11,30% 30,81% 8,80% 10,77% 12,38% 8,48% 9,85% 20,17% 15,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,81% 5,84% 12,39% 6,93% 7,63% 8,72% 6,01% 6,19% 9,87% 8,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,36% 60,11% 100,00% 63,83% 54,39% 61,23% 66,79% 100,00% 56,82% 61,03%
Rörelsekapital/omsättning 18,65% 26,87% 18,60% 44,90% 39,06% 39,21% 40,76% 29,81% 23,21% 18,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,13% 51,79% 50,34% 73,86% 69,16% 71,50% 73,73% 64,25% 68,08% 60,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,68% 218,97% 203,49% 349,44% 298,73% 323,90% 354,30% 248,48% 269,72% 189,38%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...