Visa allt om L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 319 15 241 21 846 17 575 19 373 15 589 16 839 14 418 12 059 14 349
Övrig omsättning 269 15 278 0 0 106 55 7 0 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 685 314 1 488 1 027 2 400 1 027 1 223 1 171 632 775
Resultat efter finansnetto 1 679 308 1 479 1 020 2 393 1 076 1 278 1 251 717 882
Årets resultat 1 187 408 979 747 1 643 750 971 742 502 474
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 171 359 515 834 2 538 2 110 2 041 1 764 1 945
Omsättningstillgångar 6 812 7 495 9 014 8 577 6 954 9 750 9 816 8 114 6 788 7 067
Tillgångar 6 950 7 666 9 374 9 092 7 789 12 287 11 926 10 155 8 552 9 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 905 718 1 810 2 831 2 084 7 441 6 691 5 720 4 979 4 577
Obeskattade reserver 2 567 2 397 2 623 2 407 2 355 2 095 1 996 1 975 1 701 1 646
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 478 4 550 4 940 3 854 3 350 2 751 3 239 2 460 1 873 2 789
Skulder och eget kapital 6 950 7 666 9 374 9 092 7 789 12 287 11 926 10 155 8 552 9 012
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 071 3 844 3 812 3 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 615 1 495 1 425 1 456
Utdelning till aktieägare 1 700 0 1 500 2 000 0 7 000 0 0 0 100
Omsättning 18 588 15 256 22 124 17 575 19 373 15 695 16 894 14 425 12 059 14 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 13 13 12 11 11 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 832 1 524 1 680 1 352 1 614 1 417 1 531 1 311 1 096 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 591 574 556 556 609 549 501 485 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 718 502 1 720 1 346 2 719 1 375 1 445 1 335 813 1 013
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,20% -30,23% 24,30% -9,28% 24,27% -7,42% 16,79% 19,56% -15,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,24% 4,10% 15,87% 11,30% 30,81% 8,80% 10,77% 12,38% 8,48% 9,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,20% 2,06% 6,81% 5,84% 12,39% 6,93% 7,63% 8,72% 6,01% 6,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 57,84% 52,36% 60,11% 100,00% 63,83% 54,39% 61,23% 66,79% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,66% 19,32% 18,65% 26,87% 18,60% 44,90% 39,06% 39,21% 40,76% 29,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,22% 33,76% 41,13% 51,79% 50,34% 73,86% 69,16% 71,50% 73,73% 64,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,37% 161,69% 179,68% 218,97% 203,49% 349,44% 298,73% 323,90% 354,30% 248,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!