Visa allt om Tranemo Grus & Makadam Aktiebolag
Visa allt om Tranemo Grus & Makadam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 547 3 765 3 476 3 484 3 523 3 194 3 043 2 968 2 928 2 886
Övrig omsättning - - - 49 - 101 310 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 598 232 243 295 132 276 482 209 101 161
Resultat efter finansnetto 600 239 255 337 193 344 482 209 110 164
Årets resultat 347 294 304 359 243 307 58 5 5 4
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 270 540 903 1 080 1 350 1 620 1 890 2 160
Omsättningstillgångar 5 132 4 737 4 190 4 095 4 175 4 089 3 685 2 801 2 424 2 016
Tillgångar 5 132 4 737 4 460 4 635 5 078 5 169 5 035 4 421 4 314 4 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 181 2 994 2 850 2 947 3 088 2 845 2 539 2 481 2 476 2 563
Obeskattade reserver 831 679 820 957 1 083 1 224 1 300 900 700 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 120 1 064 790 732 907 1 100 1 197 1 040 1 138 1 013
Skulder och eget kapital 5 132 4 737 4 460 4 635 5 078 5 169 5 035 4 421 4 314 4 176
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 146 1 962 1 979 1 996 1 723 1 657 1 634 1 580 1 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 063 950 968 998 1 005 919 868 877 846
Utdelning till aktieägare 165 160 150 400 500 0 0 0 0 92
Omsättning 4 547 3 765 3 476 3 533 3 523 3 295 3 353 2 968 2 928 2 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 909 941 869 871 881 799 761 742 732 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 788 813 738 741 778 686 649 621 633 613
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 598 502 513 565 409 546 752 479 371 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,77% 8,31% -0,23% -1,11% 10,30% 4,96% 2,53% 1,37% 1,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,73% 5,05% 5,74% 7,29% 3,86% 6,71% 9,57% 4,77% 2,55% 3,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,24% 6,35% 7,36% 9,70% 5,56% 10,86% 15,84% 7,11% 3,76% 5,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,23% 97,56% 97,81% 96,53% 92,76% 93,58% 81,76% 59,33% 43,92% 34,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,61% 74,39% 78,24% 79,69% 76,53% 72,49% 69,46% 71,12% 69,08% 71,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 458,21% 445,21% 530,38% 559,43% 460,31% 371,73% 307,85% 269,33% 213,01% 199,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...