Visa allt om Diös Sundsvall AB
Visa allt om Diös Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 843 1 826 1 761 1 654 993 928 1 037 1 396 1 290 1 396
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 625 754 423 680 -516 -20 201 469 554 582
Resultat efter finansnetto -13 127 -364 -200 -1 477 -934 -610 -299 -651 -14
Årets resultat 30 30 22 -156 -1 082 -541 -594 -234 -455 -68
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 261 47 375 50 973 47 763 45 956 44 151 44 167 74 378 74 404 74 430
Omsättningstillgångar 2 987 1 270 3 563 3 711 3 204 1 545 1 123 1 124 733 259
Tillgångar 50 248 48 645 54 536 51 474 49 160 45 697 45 290 75 502 75 137 74 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 283 2 253 2 223 2 200 1 945 752 174 704 699 651
Obeskattade reserver 195 155 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 129 121 114 106 34 34 27 20 0 0
Långfristiga skulder 24 776 24 958 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 54 067 54 067 54 067
Kortfristiga skulder 22 865 21 158 29 341 26 309 24 323 22 054 22 232 20 712 20 371 19 972
Skulder och eget kapital 50 248 48 645 54 536 51 474 49 160 45 697 45 290 75 502 75 137 74 689
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 0 107 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 0 41 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 843 1 826 1 761 1 654 993 928 1 037 1 396 1 290 1 396
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - - - 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 396 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 149 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 740 869 537 735 -490 6 227 495 580 610
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,93% 3,69% 6,47% 66,57% 7,00% -10,51% -25,72% 8,22% -7,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,25% 1,56% 0,78% 1,32% -1,05% -0,04% 0,45% 0,62% 0,74% 1,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,13% 41,46% 24,02% 41,11% -51,96% -2,16% 19,58% 33,60% 42,95% 59,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 078,57% -1 089,16% -1 463,83% -1 366,26% -2 126,79% -2 210,02% -2 035,58% -1 403,15% -1 522,33% -1 412,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,85% 4,88% 4,08% 4,27% 3,96% 1,65% 0,38% 0,93% 0,93% 0,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,06% 6,00% 12,14% 14,11% 13,17% 7,01% 5,05% 5,43% 3,60% 1,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...