Visa allt om Bergs Lås AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 65 761 70 583 60 985 50 991 40 209 47 076 42 075 38 151 39 238 30 698
Övrig omsättning 612 153 123 239 249 204 526 210 191 67
Rörelseresultat (EBIT) 12 606 14 362 12 842 10 198 5 694 6 325 5 010 4 426 6 960 2 794
Resultat efter finansnetto 12 597 14 362 12 856 10 197 5 704 6 330 5 064 4 476 6 996 2 874
Årets resultat 8 301 8 382 8 514 6 003 3 224 3 575 3 181 2 462 614 397
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 592 1 585 419 528 231 393 404 351 448 371
Omsättningstillgångar 30 206 28 368 24 743 20 305 14 349 15 527 16 054 14 019 14 013 12 805
Tillgångar 31 798 29 953 25 162 20 832 14 580 15 920 16 458 14 370 14 461 13 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 532 9 231 9 819 7 615 4 813 7 459 8 384 6 703 7 294 6 680
Obeskattade reserver 15 050 13 020 9 420 7 505 5 187 3 787 2 323 1 758 2 089 2 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 216 7 701 5 923 5 712 4 580 4 674 5 751 5 909 5 078 4 348
Skulder och eget kapital 31 798 29 953 25 162 20 832 14 580 15 920 16 458 14 370 14 461 13 176
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 014 1 039 934 959
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 907 6 016 5 682 5 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 042 2 847 2 469 2 432
Utdelning till aktieägare 10 000 7 000 8 970 6 310 3 200 5 870 4 500 1 500 0 0
Omsättning 66 373 70 736 61 108 51 230 40 458 47 280 42 601 38 361 39 429 30 765
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 19 19 20 19 20 19 19 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 131 3 715 3 210 2 550 2 116 2 354 2 214 2 008 2 180 1 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 611 583 510 510 556 550 551 531 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 061 14 739 12 923 10 279 5 739 6 376 5 087 4 505 6 981 3 093
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,83% 15,74% 19,60% 26,81% -14,59% 11,89% 10,29% -2,77% 27,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,68% 47,98% 51,11% 49,01% 39,15% 39,77% 30,81% 31,20% 48,57% 21,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,18% 20,36% 21,09% 20,02% 14,20% 13,45% 12,05% 11,75% 17,90% 9,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,01% 45,61% 47,56% 49,20% 49,15% 45,24% 44,88% 48,09% 50,50% 51,53%
Rörelsekapital/omsättning 36,48% 29,28% 30,86% 28,62% 24,30% 23,05% 24,49% 21,26% 22,77% 27,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,04% 64,72% 68,22% 64,65% 60,76% 65,41% 61,95% 56,19% 61,71% 62,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 461,94% 346,28% 388,10% 330,36% 282,66% 303,27% 250,41% 195,63% 247,58% 257,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!