Visa allt om Ahlsénarkitekterna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 848 8 746 7 169 10 061 9 234 10 400 10 079 9 175 11 791 13 310
Övrig omsättning 247 529 292 235 240 270 289 235 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -217 1 024 77 70 417 535 -691 31 1 205 903
Resultat efter finansnetto -255 980 36 33 382 520 -704 34 1 217 932
Årets resultat -85 386 14 13 279 444 -704 55 940 645
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 68 0 10 21 38 64 38 252 327
Omsättningstillgångar 3 756 3 989 3 839 3 814 4 256 3 279 2 915 2 756 4 362 4 422
Tillgångar 3 790 4 057 3 839 3 824 4 277 3 317 2 979 2 794 4 615 4 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 353 1 438 1 212 1 198 1 184 1 106 662 276 1 871 1 931
Obeskattade reserver 0 170 0 0 0 0 0 0 75 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 590 557 834 793 860 197 725 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 847 1 893 1 793 1 834 2 232 2 015 1 592 2 518 2 668 2 743
Skulder och eget kapital 3 790 4 057 3 839 3 824 4 277 3 317 2 979 2 794 4 615 4 749
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 456 3 302 3 668 4 349
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 606 1 450 942 1 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 800 1 000
Omsättning 7 095 9 275 7 461 10 296 9 474 10 670 10 368 9 410 11 791 13 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 5 7 7 8 7 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 978 1 458 1 434 1 437 1 319 1 300 1 440 1 529 1 965 1 901
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 714 882 834 841 735 740 802 758 826
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -183 1 058 87 80 434 561 -665 102 1 280 949
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,70% 22,00% -28,74% 8,96% -11,21% 3,18% 9,85% -22,19% -11,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,62% 25,24% 2,01% 1,83% 9,75% 16,13% -23,16% 1,29% 26,41% 19,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,11% 11,71% 1,07% 0,70% 4,52% 5,14% -6,85% 0,39% 10,34% 7,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,97% 76,38% 87,31% 78,70% 89,40% 80,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,88% 23,97% 28,54% 19,68% 21,92% 12,15% 13,13% 2,59% 14,37% 12,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,70% 38,71% 31,57% 31,33% 27,68% 33,34% 22,22% 9,88% 41,81% 41,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,36% 210,72% 214,11% 207,96% 190,68% 162,73% 183,10% 109,45% 163,49% 161,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!