Visa allt om Aktiebolaget Donsö Fiskeredskap & Skeppsfurnering

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 112 754 93 061 95 033 103 768 101 524 95 745 84 956 63 703 56 060 56 351
Övrig omsättning 373 23 74 101 61 130 16 58 56 280
Rörelseresultat (EBIT) 6 241 4 995 5 451 6 012 6 406 6 696 6 106 4 036 2 656 1 994
Resultat efter finansnetto 6 694 4 883 5 056 6 188 8 079 6 380 5 940 3 982 2 578 1 507
Årets resultat 4 597 3 743 4 029 3 832 5 605 3 936 3 451 2 564 2 036 1 244
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 093 746 664 661 120 1 928 336 418 950 452
Omsättningstillgångar 27 677 23 714 23 117 25 488 24 204 23 406 20 595 17 870 14 965 14 605
Tillgångar 28 769 24 460 23 781 26 149 24 325 25 333 20 931 18 287 15 915 15 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 791 6 194 6 451 6 824 7 492 7 861 6 925 4 974 3 910 2 175
Obeskattade reserver 9 628 8 825 8 735 8 851 7 617 6 337 5 034 3 550 2 889 2 948
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 958 2 697 3 719
Kortfristiga skulder 12 351 9 441 8 594 10 474 9 215 11 135 8 972 8 805 6 420 6 216
Skulder och eget kapital 28 769 24 460 23 781 26 149 24 325 25 333 20 931 18 287 15 915 15 057
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 504 1 567 1 191 1 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 852 5 573 5 137 4 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 715 2 292 2 381 2 306
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 000 4 500 3 500 3 000 1 500 1 500 300
Omsättning 113 127 93 084 95 107 103 869 101 585 95 875 84 972 63 761 56 116 56 631
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 24 27 26 22 22 21 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 902 4 230 3 960 3 843 3 905 4 352 3 862 3 033 2 803 2 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 704 662 595 566 558 554 470 456 451 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 357 5 059 5 516 6 082 6 507 6 848 6 286 4 199 2 809 2 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,16% -2,08% -8,42% 2,21% 6,04% 12,70% 33,36% 13,63% -0,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,28% 20,42% 22,92% 23,70% 33,25% 26,43% 29,17% 22,10% 16,71% 13,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,94% 5,37% 5,74% 5,97% 7,97% 6,99% 7,19% 6,34% 4,74% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,30% 26,86% 26,73% 26,11% 25,47% 25,45% 24,91% 27,44% 28,10% 26,77%
Rörelsekapital/omsättning 13,59% 15,34% 15,28% 14,47% 14,76% 12,82% 13,68% 14,23% 15,24% 14,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,71% 53,46% 55,78% 52,50% 55,22% 50,54% 51,84% 42,34% 38,73% 28,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,12% 179,18% 197,98% 189,95% 196,30% 157,55% 172,84% 151,75% 159,53% 158,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!