Visa allt om Tornbo Aktiebolag
Visa allt om Tornbo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 251 8 630 9 233 6 930 7 489 9 993 11 028 9 718 11 938 13 446
Övrig omsättning 7 - - 7 78 - - - 118 88
Rörelseresultat (EBIT) 153 49 457 -405 -145 469 528 310 17 614
Resultat efter finansnetto 151 8 404 -471 -224 422 499 274 -6 602
Årets resultat 110 58 308 1 91 295 311 502 57 379
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 173 298 464 630 800 970 1 099 1 265 1 414
Omsättningstillgångar 4 732 4 880 4 726 4 163 4 164 4 155 3 949 3 785 4 158 4 189
Tillgångar 5 174 5 054 5 025 4 627 4 794 4 955 4 919 4 884 5 423 5 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 311 2 201 2 143 1 835 1 833 1 743 1 598 1 987 1 485 1 728
Obeskattade reserver 451 446 523 526 1 010 1 373 1 369 1 306 1 746 1 854
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 121 1 121 1 101 1 074 872 538 452 51 672 0
Kortfristiga skulder 1 290 1 285 1 257 1 194 1 078 1 302 1 501 1 541 1 519 2 021
Skulder och eget kapital 5 174 5 054 5 025 4 627 4 794 4 955 4 919 4 884 5 423 5 603
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 068 904 925 861 981 899 896 888 1 346 1 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 388 303 330 314 346 315 327 349 504 428
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 700 0 300
Omsättning 9 258 8 630 9 233 6 937 7 567 9 993 11 028 9 718 12 056 13 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 313 2 877 3 078 2 310 2 496 3 331 3 676 3 239 2 388 2 689
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 409 427 400 451 415 421 423 374 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 174 623 -239 25 639 702 475 184 781
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,20% -6,53% 33,23% -7,46% -25,06% -9,39% 13,48% -18,60% -11,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,96% 0,97% 9,09% -8,75% -3,02% 9,47% 10,73% 6,37% 0,35% 11,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,65% 0,57% 4,95% -5,84% -1,94% 4,69% 4,79% 3,20% 0,16% 4,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,47% 26,74% 30,41% 25,01% 27,96% 27,78% 25,27% 25,87% 24,69% 26,60%
Rörelsekapital/omsättning 37,21% 41,66% 37,57% 42,84% 41,21% 28,55% 22,20% 23,09% 22,11% 16,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,46% 50,43% 50,76% 48,04% 53,76% 55,60% 53,00% 59,94% 50,56% 54,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,36% 120,08% 90,29% 42,96% 38,31% 32,26% 15,32% 30,30% 17,58% 29,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...