Visa allt om Callans Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 389 981 277 955 270 583 263 915 261 624 250 234 292 899 270 110 235 086 255 733
Övrig omsättning 1 031 761 1 412 874 2 213 1 701 933 1 097 1 255 1 364
Rörelseresultat (EBIT) 96 726 11 201 10 389 16 270 163 -1 401 10 252 8 076 -2 660 5 201
Resultat efter finansnetto 97 052 9 556 6 169 12 790 521 -3 203 10 413 6 618 -3 451 4 051
Årets resultat 54 744 5 299 2 497 1 474 21 75 4 663 3 813 2 920 2 122
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 720 92 867 90 636 87 302 87 258 78 040 67 304 63 593 62 995 55 846
Omsättningstillgångar 172 736 94 833 106 236 97 130 118 833 120 070 129 056 121 800 102 696 111 822
Tillgångar 276 456 187 700 196 872 184 432 206 091 198 110 196 360 185 393 165 691 167 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 970 53 227 47 927 45 431 43 957 43 936 48 861 49 198 50 384 52 464
Obeskattade reserver 72 132 45 265 43 257 40 809 30 425 30 425 34 220 30 576 29 616 38 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 346 9 375 24 375 30 000 529 1 058 1 587 0 0
Kortfristiga skulder 96 354 82 863 96 313 73 817 101 709 123 220 112 221 104 032 85 691 77 015
Skulder och eget kapital 276 456 187 700 196 872 184 432 206 091 198 110 196 360 185 393 165 691 167 668
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 874 674 623 592 807 520 604 601 772 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 554 16 779 17 549 16 641 17 174 19 131 18 757 16 980 16 195 16 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 711 6 574 7 044 7 355 6 793 7 462 7 003 6 426 6 196 6 328
Utdelning till aktieägare 23 438 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000
Omsättning 391 012 278 716 271 995 264 789 263 837 251 935 293 832 271 207 236 341 257 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 48 44 47 49 51 50 45 44 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 800 5 791 6 150 5 615 5 339 4 907 5 858 6 002 5 343 5 115
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 511 588 526 520 542 548 544 539 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 970 20 019 18 661 24 355 7 817 4 959 17 057 14 039 2 574 10 030
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,30% 2,72% 2,53% 0,88% 4,55% -14,57% 8,44% 14,90% -8,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,43% 6,21% 5,55% 9,06% 0,71% -0,48% 5,79% 4,76% -0,98% 3,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,12% 4,20% 4,04% 6,33% 0,56% -0,38% 3,88% 3,27% -0,69% 2,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,32% 49,44% 41,22% 49,65% 41,12% 42,50% 39,94% 38,78% 34,90% 34,44%
Rörelsekapital/omsättning 19,59% 4,31% 3,67% 8,83% 6,55% -1,26% 5,75% 6,58% 7,23% 13,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,41% 47,17% 41,48% 41,89% 32,84% 34,16% 38,48% 39,40% 43,58% 48,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,29% 62,06% 48,38% 58,46% 49,81% 45,08% 54,22% 58,23% 49,55% 71,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!