Visa allt om Åke Rapp - Åker Upp Aktiebolag
Visa allt om Åke Rapp - Åker Upp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 834 3 804 2 762 1 730 1 367 1 557 1 704 1 673 1 687 1 733
Övrig omsättning 82 - - 231 - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 618 1 446 868 324 -47 48 80 247 190 270
Resultat efter finansnetto 524 1 294 676 289 -36 54 79 257 193 272
Årets resultat 6 58 185 207 11 24 45 165 127 183
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 319 4 744 5 169 5 594 0 0 0 2 9 17
Omsättningstillgångar 2 572 2 533 1 650 2 324 1 288 1 399 1 483 1 547 1 560 1 565
Tillgångar 6 891 7 277 6 819 7 917 1 288 1 399 1 483 1 549 1 569 1 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 773 1 117 1 209 1 024 816 880 931 1 012 972 1 044
Obeskattade reserver 2 461 1 949 730 293 287 342 326 314 289 278
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 171 2 738 3 304 5 287 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 486 1 474 1 576 1 314 185 177 226 224 308 259
Skulder och eget kapital 6 891 7 277 6 819 7 917 1 288 1 399 1 483 1 549 1 569 1 582
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 130 134 134 137 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 576 664 561 567 479 394 415 365 337 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 401 337 174 178 182 187 186 178 161 164
Utdelning till aktieägare 400 350 150 0 0 75 75 125 125 200
Omsättning 2 916 3 804 2 762 1 961 1 367 1 557 1 704 1 673 1 687 1 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 417 1 902 1 381 865 684 779 852 837 844 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 502 376 374 332 357 370 341 320 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 043 1 871 1 293 395 -47 48 82 255 198 308
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,50% 37,73% 59,65% 26,55% -12,20% -8,63% 1,85% -0,83% -2,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,97% 19,87% 12,74% 4,17% -2,80% 4,00% 5,46% 16,79% 12,43% 17,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,81% 38,01% 31,46% 19,08% -2,63% 3,60% 4,75% 15,54% 11,56% 15,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,32% 27,84% 2,68% 58,38% 80,69% 78,48% 73,77% 79,08% 74,21% 75,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,07% 36,24% 26,08% 15,66% 79,78% 80,92% 78,98% 79,93% 75,21% 78,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,08% 171,85% 104,70% 176,86% 696,22% 790,40% 656,19% 690,62% 506,49% 604,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...