Visa allt om Spinoletta Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2019 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2021-03 2020-03 2019-03 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 622 1 987 1 927 1 054 2 762 2 600 4 186 4 065 4 014 4 082
Övrig omsättning 0 0 10 4 5 780 19 5 532 0 36 28
Rörelseresultat (EBIT) 546 510 198 203 6 023 75 5 267 968 985 1 445
Resultat efter finansnetto 338 20 -140 113 5 777 -186 4 919 467 174 562
Årets resultat 287 11 -140 88 59 11 27 361 156 309
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2021-03 2020-03 2019-03 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 105 29 062 12 296 10 401 10 517 17 768 18 112 26 798 27 307 27 960
Omsättningstillgångar 2 024 89 15 651 959 7 871 1 921 4 566 986 801 692
Tillgångar 31 129 29 152 27 947 11 360 18 388 19 689 22 678 27 785 28 108 28 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 248 7 960 1 895 190 1 252 1 193 1 183 1 156 794 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 240 200 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 543 20 378 25 298 10 248 10 533 17 713 18 093 24 745 25 335 26 109
Kortfristiga skulder 7 339 813 754 922 6 602 783 3 402 1 644 1 779 1 715
Skulder och eget kapital 31 129 29 152 27 947 11 360 18 388 19 689 22 678 27 785 28 108 28 652
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2021-03
2020-03
2019-03
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 622 1 987 1 937 1 058 8 542 2 619 9 718 4 065 4 050 4 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 701 716 404 319 6 366 419 5 775 1 476 1 493 1 946
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 3,11% 82,83% -61,84% 6,23% -37,89% 2,98% 1,27% -1,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,76% 1,98% 0,71% 1,79% 32,80% 0,38% 23,24% 3,49% 3,52% 5,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,72% 29,09% 10,28% 19,26% 218,39% 2,88% 125,90% 23,86% 24,64% 35,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -327,68% -36,44% 773,07% 3,51% 45,94% 43,77% 27,81% -16,19% -24,36% -25,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,50% 27,31% 6,78% 1,67% 6,81% 6,06% 5,22% 4,83% 3,38% 2,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,58% 10,95% 2 075,73% 104,01% 119,22% 245,34% 134,22% 59,98% 45,03% 40,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!