Visa allt om VS Truck AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 99 081 73 057 76 962 61 424 68 871 40 275 33 678 36 669 33 751 35 364
Övrig omsättning 4 238 4 020 2 596 2 271 1 652 1 269 314 179 860 857
Rörelseresultat (EBIT) 6 751 4 397 2 258 505 2 681 216 1 582 3 156 2 171 3 224
Resultat efter finansnetto 6 313 3 961 1 820 197 2 337 -30 1 391 2 830 1 774 2 695
Årets resultat 3 627 2 343 1 234 266 1 362 235 1 235 1 896 649 990
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 422 6 283 4 869 4 128 5 041 5 124 5 122 14 116 14 343 16 694
Omsättningstillgångar 46 448 34 073 36 273 30 020 28 513 21 450 18 729 19 921 16 852 18 896
Tillgångar 52 870 40 356 41 142 34 147 33 554 26 574 23 851 34 036 31 195 35 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 256 6 629 4 286 3 052 2 786 1 424 1 373 11 138 10 242 9 593
Obeskattade reserver 7 438 5 731 4 786 4 552 4 729 4 509 4 846 5 059 4 686 4 983
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 699 14 688 16 338 12 839 5 571 8 454 10 143 8 335 5 470 9 397
Kortfristiga skulder 24 477 13 308 15 732 13 704 20 468 12 187 7 490 9 504 10 797 11 617
Skulder och eget kapital 52 870 40 356 41 142 34 147 33 554 26 574 23 851 34 036 31 195 35 590
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 016 5 004 5 123 5 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 048 2 035 2 090 2 076
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 185 2 000 1 000 0
Omsättning 103 319 77 077 79 558 63 695 70 523 41 544 33 992 36 848 34 611 36 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 40 40 28 28 26 15 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 252 1 826 1 924 2 194 2 460 1 549 2 245 2 445 2 250 2 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 497 499 514 486 335 475 470 487 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 744 5 252 3 094 1 227 3 565 1 274 2 509 4 286 3 336 4 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,62% -5,07% 25,30% -10,81% 71,00% 19,59% -8,16% 8,65% -4,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,79% 10,98% 5,57% 1,52% 8,02% 0,84% 6,65% 9,28% 6,98% 9,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,82% 6,07% 2,98% 0,84% 3,91% 0,55% 4,71% 8,61% 6,45% 9,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,53% 43,81% 40,31% 34,14% 33,63% 30,65% 35,74% 37,75% 36,94% 38,62%
Rörelsekapital/omsättning 22,17% 28,42% 26,69% 26,56% 11,68% 23,00% 33,37% 28,41% 17,94% 20,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,37% 27,50% 19,49% 19,34% 19,30% 18,59% 21,60% 44,32% 44,55% 37,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,07% 110,63% 92,09% 113,40% 71,46% 65,70% 62,78% 73,56% 38,42% 49,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!