Visa allt om WIDIK FÖRVALTNINGS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 19 239 18 463 16 177 14 275 12 966 13 545 13 596 13 092 11 604 12 128
Övrig omsättning 2 444 1 670 1 784 10 550 109 3 329 71 363 755 47
Rörelseresultat (EBIT) 6 351 7 956 7 595 6 299 513 8 000 5 559 3 179 4 698 2 337
Resultat efter finansnetto 24 915 -13 224 109 5 953 -468 7 378 42 870 794 2 483 -255
Årets resultat 22 932 -14 701 -1 388 3 284 31 4 295 47 320 4 155 4 154 -1 216
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 399 181 790 126 102 90 659 72 830 73 270 80 420 68 229 70 424 64 994
Omsättningstillgångar 72 034 54 540 54 826 75 215 82 397 84 811 63 507 45 515 35 686 37 216
Tillgångar 242 433 236 330 180 928 165 875 155 227 158 080 143 927 113 744 106 110 102 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 373 58 441 73 942 75 330 72 046 72 686 68 391 21 070 16 916 12 961
Obeskattade reserver 4 609 3 409 3 409 3 409 1 809 1 809 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 210 111 545 70 148 74 098 74 928 77 925 70 325 82 912 76 925 82 175
Kortfristiga skulder 38 241 62 935 33 429 13 038 6 444 5 660 5 211 9 761 12 270 7 074
Skulder och eget kapital 242 433 236 330 180 928 165 875 155 227 158 080 143 927 113 744 106 110 102 211
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 - - - 0 0 79 14
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - - 0 0 23 3
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 0 671 0 0 0 200
Omsättning 21 683 20 133 17 961 24 825 13 075 16 874 13 667 13 455 12 359 12 175
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 0 1 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 13 545 - - 11 604 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 234 - - 102 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 639 12 336 10 658 6 299 2 749 11 446 7 835 5 487 6 917 4 483
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,20% 14,13% 13,32% 10,10% -4,27% -0,38% 3,85% 12,82% -4,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,90% 3,37% 4,20% 3,98% 0,43% 5,10% 31,09% 2,80% 4,58% 2,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 137,33% 43,11% 46,96% 46,23% 5,16% 59,52% 329,13% 24,31% 41,89% 20,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 175,65% -45,47% 132,27% 435,57% 585,79% 584,36% 428,77% 273,10% 201,79% 248,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,05% 25,85% 42,34% 47,02% 47,32% 46,87% 47,52% 18,52% 15,94% 12,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,37% 86,66% 164,01% 576,89% 1 278,66% 1 498,43% 1 218,71% 466,29% 290,84% 524,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!