Visa allt om JGB Lyktan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 500 3 433 3 366 3 300 3 196 3 133 3 073 3 072 3 072 3 072
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 414 1 249 639 793 841 698 650 822 818 1 319
Resultat efter finansnetto 1 100 913 320 488 566 442 395 1 414 828 1 110
Årets resultat 7 3 10 8 -24 0 7 -13 -4 1 795
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 595 9 002 9 908 10 963 12 019 13 075 14 131 15 369 19 520 20 618
Omsättningstillgångar 29 976 29 370 28 383 27 445 27 475 20 639 20 015 27 533 28 665 18 382
Tillgångar 38 572 38 372 38 291 38 408 39 494 33 714 34 145 42 902 48 185 39 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 104 18 098 18 095 18 085 18 077 18 101 18 100 18 093 18 106 18 110
Obeskattade reserver 21 19 0 0 800 1 000 1 720 1 728 1 741 1 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 700 19 700 19 705 19 785 19 865 13 815 12 970 21 080 26 190 14 695
Kortfristiga skulder 747 556 491 539 752 798 1 354 2 000 2 148 4 453
Skulder och eget kapital 38 572 38 372 38 291 38 408 39 494 33 714 34 145 42 902 48 185 39 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 457 475 153
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 9 178 170 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 500 3 433 3 366 3 300 3 196 3 133 3 073 3 072 3 072 3 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 3 072 3 072 3 072
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 660 756 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 511 2 342 1 695 1 849 1 897 1 754 1 752 1 924 1 916 2 467
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,95% 1,99% 2,00% 3,25% 2,01% 1,95% 0,03% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,67% 3,25% 1,67% 2,06% 2,13% 2,07% 1,90% 4,15% 3,28% 5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,40% 36,38% 18,98% 24,03% 26,31% 22,31% 21,15% 57,98% 51,50% 72,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 835,11% 839,32% 828,64% 815,33% 836,14% 633,29% 607,26% 831,15% 863,18% 453,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,98% 47,20% 47,26% 47,09% 47,35% 56,00% 56,94% 45,31% 40,39% 49,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 012,85% 5 282,37% 5 780,65% 5 091,84% 3 653,59% 2 586,34% 1 478,21% 1 376,65% 1 334,50% 412,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!