Visa allt om Fredrik Gustafsson Hälsa AB
Visa allt om Fredrik Gustafsson Hälsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 456 9 829 6 941 6 416 5 902 5 184 491 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) -94 494 322 172 103 -261 -181 -51 -57 -267
Resultat efter finansnetto -105 480 312 155 78 -288 -183 113 -53 158
Årets resultat -105 404 312 155 78 -288 -183 113 -53 158
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 48 5 52 76 100 121 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 369 2 572 1 491 1 180 1 000 776 1 082 986 749 1 008
Tillgångar 2 427 2 620 1 497 1 232 1 076 876 1 203 986 749 1 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 632 737 333 21 -134 -212 76 961 848 900
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 975 1 028 528 589 468 543 618 0 0 0
Kortfristiga skulder 820 855 636 622 741 545 508 25 -99 108
Skulder och eget kapital 2 427 2 620 1 497 1 232 1 076 876 1 203 986 749 1 008
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 200 110 51 23 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 240 1 726 1 024 937 890 837 63 24 22 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 766 509 380 358 319 285 24 8 7 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0
Omsättning 10 456 9 829 6 941 6 416 5 902 5 184 491 0 0 14
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 6 4 3 3 3 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 307 1 638 1 735 2 139 1 967 1 728 491 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 376 405 478 428 387 88 32 29 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -88 512 370 196 127 -237 -181 -51 -57 -261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,38% 41,61% 8,18% 8,71% 13,85% 955,80% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,87% 18,85% 21,51% 13,96% 9,57% -29,79% -14,88% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,90% 5,03% 4,64% 2,68% 1,75% -5,03% -36,46% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,63% 45,08% 45,83% 44,62% 45,04% 44,27% 32,79% - - -
Rörelsekapital/omsättning 14,81% 17,47% 12,32% 8,70% 4,39% 4,46% 116,90% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,04% 28,13% 22,24% 1,70% -12,45% -24,20% 6,32% 97,46% 113,22% 89,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,88% 166,20% 119,18% 86,01% 61,27% 54,86% 100,59% 3 944,00% - 933,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...