Visa allt om Stig Ståhls Möbler Aktiebolag
Visa allt om Stig Ståhls Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-08
Nettoomsättning 6 748 7 296 8 769 10 100 13 383 13 276 12 858 13 390 9 521 13 687
Övrig omsättning 105 117 681 168 248 289 127 157 238 291
Rörelseresultat (EBIT) -7 -708 -72 -1 147 949 166 453 356 -73 1 156
Resultat efter finansnetto -2 128 -863 -236 -1 261 904 119 407 332 -55 1 158
Årets resultat -2 069 -771 -142 -314 459 178 108 102 101 707
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 327 5 537 3 779 957 849 1 005 1 140 1 267 1 092 1 166
Omsättningstillgångar 1 371 1 220 3 460 3 964 4 105 3 872 3 896 3 051 2 053 2 685
Tillgångar 4 698 6 757 7 239 4 921 4 954 4 877 5 036 4 318 3 145 3 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 2 397 3 169 362 1 076 617 439 332 229 828
Obeskattade reserver 26 85 177 271 1 219 1 253 1 555 1 496 1 465 1 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 295 2 181 2 049 2 069 847 1 045 990 728 132 0
Kortfristiga skulder 2 049 2 093 1 845 2 218 1 812 1 961 2 052 1 762 1 317 1 364
Skulder och eget kapital 4 698 6 757 7 239 4 921 4 954 4 877 5 036 4 318 3 145 3 851
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 660 622 634 466 450 700 819
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 146 1 517 1 671 1 183 1 186 1 406 1 325 1 081 870 1 033
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 405 596 677 719 772 891 744 587 567 743
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 0 0 0 700
Omsättning 6 853 7 413 9 450 10 268 13 631 13 565 12 985 13 547 9 759 13 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 6 6 6 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 249 1 459 1 462 1 683 2 231 1 897 1 837 1 913 1 587 2 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 424 392 429 433 421 365 305 359 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 159 -509 53 -1 037 1 078 302 593 472 24 1 298
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,51% -16,80% -13,18% -24,53% 0,81% 3,25% -3,97% 40,64% -30,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,15% -10,48% -0,99% -23,31% 19,44% 3,42% 9,07% 8,41% -1,62% 30,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,10% -9,70% -0,82% -11,36% 7,20% 1,26% 3,55% 2,71% -0,54% 8,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,56% 44,90% 41,87% 33,94% 43,04% 38,90% 38,57% 34,03% 35,05% 39,24%
Rörelsekapital/omsättning -10,05% -11,97% 18,42% 17,29% 17,13% 14,39% 14,34% 9,63% 7,73% 9,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,41% 36,46% 45,58% 11,41% 39,85% 31,59% 30,95% 32,63% 40,82% 52,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,62% 6,35% 129,11% 101,53% 137,42% 121,01% 127,10% 90,35% 53,68% 109,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...