Visa allt om H K Svetsmekano Aktiebolag
Visa allt om H K Svetsmekano Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 882 9 077 9 886 8 524 13 379 12 074 7 680 14 615 13 067 11 655
Övrig omsättning - - - - 65 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 -22 797 33 705 616 -385 1 150 482 77
Resultat efter finansnetto 190 -92 682 -100 574 488 -501 949 256 -131
Årets resultat 130 60 390 28 310 357 25 533 389 174
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 773 3 312 3 765 4 286 4 801 4 223 4 727 5 296 5 635 5 226
Omsättningstillgångar 5 850 6 016 6 152 5 302 5 944 6 954 5 029 6 608 6 224 5 786
Tillgångar 8 623 9 327 9 917 9 588 10 745 11 177 9 757 11 903 11 859 11 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 578 3 448 3 388 2 998 3 370 3 459 3 102 3 477 3 344 2 955
Obeskattade reserver 0 0 176 0 146 0 0 541 351 656
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 418 1 710 2 002 2 294 2 586 2 878 3 170 3 462 3 662 3 954
Kortfristiga skulder 3 627 4 169 4 351 4 294 4 643 4 839 3 484 4 423 4 503 3 447
Skulder och eget kapital 8 623 9 327 9 917 9 588 10 745 11 177 9 757 11 903 11 859 11 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 960 1 000 800 950 1 056 840
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 241 3 584 3 431 3 150 2 469 2 075 2 021 2 449 2 433 2 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 386 1 289 1 339 1 222 1 699 1 488 1 147 1 883 1 891 1 680
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 400 400 0 400 400 0
Omsättning 7 882 9 077 9 886 8 524 13 444 12 074 7 680 14 615 13 067 11 655
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 10 11 10 10 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 717 825 899 852 1 216 1 207 768 1 329 1 188 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 446 437 444 472 459 402 484 477 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 802 516 1 318 607 1 462 1 120 183 1 753 1 048 662
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,17% -8,18% 15,98% -36,29% 10,81% 57,21% -47,45% 11,85% 12,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,10% -0,13% 8,14% 0,58% 6,97% 5,70% -3,86% 9,97% 4,60% 1,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,39% -0,13% 8,16% 0,66% 5,60% 5,28% -4,91% 8,12% 4,17% 0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,53% 69,68% 72,50% 68,51% 59,74% 57,97% 67,77% 56,41% 57,61% 55,01%
Rörelsekapital/omsättning 28,20% 20,35% 18,22% 11,83% 9,72% 17,52% 20,12% 14,95% 13,17% 20,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,49% 36,97% 35,55% 31,27% 32,36% 30,95% 31,79% 32,48% 30,33% 31,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,02% 135,09% 136,38% 116,30% 123,50% 133,93% 141,04% 146,69% 136,00% 163,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...