Visa allt om Aktiebolaget Pema Metall
Visa allt om Aktiebolaget Pema Metall

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 227 17 443 11 774 12 803 9 395 13 615 3 878 28 828 17 523 10 839
Övrig omsättning 92 47 15 151 121 212 - 338 95 33
Rörelseresultat (EBIT) -581 558 344 372 611 495 -2 107 2 872 1 836 982
Resultat efter finansnetto -647 472 227 261 446 278 -2 230 2 713 1 801 926
Årets resultat 1 419 215 2 1 117 -229 1 318 779 673
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 116 1 206 1 685 1 889 2 154 2 456 2 797 2 982 2 172 1 316
Omsättningstillgångar 11 925 5 886 8 274 5 335 10 923 5 827 9 010 8 122 9 328 7 942
Tillgångar 13 041 7 091 9 959 7 224 13 076 8 283 11 807 11 103 11 500 9 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 889 1 888 1 469 1 254 1 252 1 251 1 134 2 363 1 295 1 166
Obeskattade reserver 76 728 801 856 601 161 0 2 001 1 090 376
Avsättningar (tkr) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 475 622 1 836 715 795 2 459 967 4 034 262 322
Kortfristiga skulder 10 596 3 849 5 852 4 399 10 428 4 412 9 705 2 705 8 853 7 394
Skulder och eget kapital 13 041 7 091 9 959 7 224 13 076 8 283 11 807 11 103 11 500 9 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 542 545 - - - 554 815 862 766
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 491 2 187 2 212 2 310 2 764 1 968 2 331 1 902 1 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 121 1 041 849 910 1 133 1 171 1 627 1 496 1 342
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 250 650
Omsättning 24 319 17 490 11 789 12 954 9 516 13 827 3 878 29 166 17 618 10 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 8 7 7 9 8 10 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 202 1 938 1 472 1 829 1 342 1 513 485 2 883 2 503 1 548
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 461 467 452 476 450 463 473 602 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -372 758 647 697 980 868 -1 750 3 186 2 142 1 363
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,89% 48,15% -8,04% 36,27% -31,00% 251,08% -86,55% 64,52% 61,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,46% 7,88% 3,45% 5,18% 4,67% 6,02% -17,85% 25,87% 16,10% 11,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,40% 3,20% 2,92% 2,92% 6,50% 3,67% -54,33% 9,96% 10,56% 9,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,06% 55,99% 29,78% 67,09% 36,14% 57,67% 27,69% 56,01% 41,65% 56,83%
Rörelsekapital/omsättning 5,49% 11,68% 20,57% 7,31% 5,27% 10,39% -17,92% 18,79% 2,71% 5,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,94% 34,63% 21,02% 26,60% 12,96% 16,54% 9,60% 34,56% 18,09% 15,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,61% 133,75% 79,12% 91,34% 58,05% 75,27% 59,28% 291,57% 35,72% 53,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...