Visa allt om Callnes Invest & Consulting AB
Visa allt om Callnes Invest & Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 396 84 198 135 133 476 1 485 1 596 1 605 1 592
Övrig omsättning - - - - - 477 - - 40 -
Rörelseresultat (EBIT) 60 16 -92 78 -190 330 -51 28 -2 -36
Resultat efter finansnetto 56 21 -70 99 -188 323 -42 26 -56 -24
Årets resultat 56 21 -70 99 -155 263 -42 26 -56 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 99 107 94 95 142
Omsättningstillgångar 276 219 189 255 176 293 106 132 131 110
Tillgångar 276 219 189 255 176 392 213 226 226 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 195 174 244 145 300 37 79 53 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 24 15 11 31 58 175 147 173 142
Skulder och eget kapital 276 219 189 255 176 392 213 226 226 252
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 212 18 0 - 172 106 145 185 219 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 168 0 0 169 486 470 470 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 95 36 65 33 81 116 204 216 232 232
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 396 84 198 135 133 953 1 485 1 596 1 645 1 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 396 84 198 135 133 238 371 399 401 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 43 251 34 258 198 213 215 227 219
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 16 -92 78 -190 330 -50 29 4 -25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 371,43% -57,58% 46,67% 1,50% -72,06% -67,95% -6,95% -0,56% 0,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,91% 9,59% -37,04% 42,35% -106,82% 84,69% -18,31% 12,83% 0,00% -13,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,67% 25,00% -35,35% 80,00% -141,35% 69,75% -2,63% 1,82% 0,00% -2,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,51% 77,17% 76,50% 76,51% 76,26%
Rörelsekapital/omsättning 63,13% 232,14% 87,88% 180,74% 109,02% 49,37% -4,65% -0,94% -2,62% -2,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,94% 89,04% 92,06% 95,69% 82,39% 82,92% 17,37% 34,96% 23,45% 43,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 061,54% 912,50% 1 260,00% 2 318,18% 567,74% 505,17% 45,14% 70,07% 56,65% 55,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...