Visa allt om Sven P. Matkompaniet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 26 113 35 279 32 998 55 725 51 288 46 343 44 972 75 353 69 551 60 239
Övrig omsättning 310 0 7 0 6 0 0 433 100 2 788
Rörelseresultat (EBIT) -3 323 -2 273 -6 092 115 -94 -3 031 -150 4 295 -2 253 2 637
Resultat efter finansnetto -3 398 -2 397 -6 183 36 -30 -2 872 57 4 732 -1 868 5 099
Årets resultat -98 -697 -6 234 -9 61 14 247 1 347 56 4 996
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 258 2 028 1 023 1 115 1 026 1 219 1 906 5 764 5 220 3 739
Omsättningstillgångar 12 217 8 150 14 652 14 189 14 819 14 528 16 446 21 589 24 034 27 391
Tillgångar 14 475 10 178 15 674 15 303 15 844 15 747 18 351 27 352 29 254 31 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 938 1 635 7 868 7 877 7 816 7 802 13 419 12 072 16 950
Obeskattade reserver 0 0 0 0 183 1 406 1 964 2 262 2 262 4 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 700 1 100 1 500 1 900 0 0 0 1 400 0
Kortfristiga skulder 13 304 8 541 12 939 5 935 5 884 6 524 8 585 11 671 13 520 9 950
Skulder och eget kapital 14 475 10 178 15 674 15 303 15 844 15 747 18 351 27 352 29 254 31 130
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 780 778 762 744 713
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 888 3 405 4 323 4 017 3 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 2 180 1 950 2 191 2 034 1 928
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 5 864 0 4 935
Omsättning 26 423 35 279 33 005 55 725 51 294 46 343 44 972 75 786 69 651 63 027
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 10 12 12 12 12 12 12 12 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 528 3 528 2 750 4 644 4 274 3 862 3 748 6 279 5 796 4 303
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 427 490 508 619 589 502 613 576 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 246 -2 196 -6 000 216 26 -2 213 674 5 081 -1 637 4 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,98% 6,91% -40,78% 8,65% 10,67% 3,05% -40,32% 8,34% 15,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,96% -22,30% -38,87% 0,79% 0,44% -17,67% 0,74% 17,70% -5,82% 16,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,73% -6,43% -18,46% 0,22% 0,13% -6,00% 0,30% 6,42% -2,45% 8,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,95% 27,29% 27,76% 28,95% 32,95% 29,85% 35,53% 28,54% 22,55% 28,43%
Rörelsekapital/omsättning -4,16% -1,11% 5,19% 14,81% 17,42% 17,27% 17,48% 13,16% 15,12% 28,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,80% 9,22% 10,43% 51,41% 50,62% 56,60% 50,86% 55,51% 46,96% 64,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,83% 95,42% 95,25% 173,41% 173,74% 158,28% 138,94% 141,89% 142,71% 195,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!