Visa allt om Aktiebolaget Swetrail
Visa allt om Aktiebolaget Swetrail

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 016 16 822 17 114 20 544 32 355 38 224 45 060 42 048 50 304 53 307
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 542 336 217 -182 -1 126 -10 -256 233 -1 767 -1 714
Resultat efter finansnetto 1 057 536 898 71 -1 068 222 -1 306 -103 667 1 382
Årets resultat 1 057 536 898 71 -1 068 222 -1 306 -103 667 1 382
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 042 3 056 3 010 3 136 3 212 3 285 3 412 3 593 3 818 3 321
Omsättningstillgångar 8 348 8 376 8 714 8 097 9 749 12 331 16 353 19 537 26 122 26 021
Tillgångar 11 390 11 432 11 724 11 233 12 961 15 616 19 765 23 130 29 941 29 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 655 2 598 2 062 1 164 1 093 2 161 1 938 4 144 5 047 4 380
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 736 8 834 9 662 10 069 11 868 13 456 17 827 18 986 24 893 24 962
Skulder och eget kapital 11 390 11 432 11 724 11 233 12 961 15 616 19 765 23 130 29 941 29 342
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 105 107 105 54 53 227 491 489 1 051 952
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 232 2 248 2 211 3 066 4 032 4 405 4 620 4 289 4 239 4 714
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 713 744 759 879 1 307 1 444 1 537 1 573 1 754 1 901
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0
Omsättning 16 016 16 822 17 114 20 544 32 355 38 224 45 060 42 048 50 304 53 307
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 10 12 13 13 12 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 002 2 103 2 139 2 283 3 236 3 185 3 466 3 234 4 192 3 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 381 384 382 444 539 506 511 489 583 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 570 370 231 -121 -1 032 117 -74 492 -1 395 -1 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,79% -1,71% -16,70% -36,50% -15,35% -15,17% 7,16% -16,41% -5,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,54% 6,84% 8,15% 1,11% -6,81% 1,58% -0,20% 2,78% 2,27% 4,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,79% 4,65% 5,59% 0,61% -2,73% 0,65% -0,09% 1,53% 1,35% 2,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,82% -2,72% -5,54% -9,60% -6,55% -2,94% -3,27% 1,31% 2,44% 1,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,09% 22,73% 17,59% 10,36% 8,43% 13,84% 9,81% 17,92% 16,86% 14,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,91% 94,82% 90,19% 80,42% 82,15% 91,64% 91,73% 102,90% 104,94% 104,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...