Visa allt om Fastighets AB Kinnagården
Visa allt om Fastighets AB Kinnagården

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 269 3 275 3 244 3 113 2 451 2 400 2 392 2 303 2 265 2 154
Övrig omsättning 193 181 181 179 159 116 140 145 141 53
Rörelseresultat (EBIT) 1 024 945 974 957 615 501 585 447 561 73
Resultat efter finansnetto 567 430 454 466 149 75 141 12 98 -392
Årets resultat 376 318 273 285 90 60 107 32 70 -252
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 719 14 016 14 313 14 600 10 556 8 948 8 902 9 080 9 259 9 439
Omsättningstillgångar 2 003 1 591 1 330 995 632 617 586 541 451 270
Tillgångar 15 722 15 607 15 643 15 595 11 187 9 565 9 488 9 620 9 711 9 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 079 902 735 562 377 388 478 470 538 468
Obeskattade reserver 360 235 235 135 35 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 780 14 004 14 228 14 453 10 537 8 920 8 706 8 810 8 895 8 984
Kortfristiga skulder 504 465 446 445 238 257 304 340 277 258
Skulder och eget kapital 15 722 15 607 15 643 15 595 11 187 9 565 9 488 9 620 9 711 9 709
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 312 300 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 617 597 240 238 426 492 480 476 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 221 194 196 244 207 229 234 257 203
Utdelning till aktieägare 200 200 150 100 100 100 100 100 100 0
Omsättning 3 462 3 456 3 425 3 292 2 610 2 516 2 532 2 448 2 406 2 207
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 635 1 638 1 622 1 557 1 226 1 200 1 196 1 152 1 133 1 077
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 468 431 419 394 323 368 363 355 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 321 1 243 1 260 1 243 781 667 763 627 741 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,18% 0,96% 4,21% 27,01% 2,12% 0,33% 3,86% 1,68% 5,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,68% 6,05% 6,23% 6,15% 5,51% 5,25% 6,17% 4,65% 5,81% 0,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,15% 28,85% 30,06% 30,81% 25,13% 20,92% 24,46% 19,41% 24,90% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,82% 99,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,86% 34,38% 27,25% 17,67% 16,08% 15,00% 11,79% 8,73% 7,68% 0,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,65% 6,95% 5,87% 4,28% 3,60% 4,06% 5,04% 4,89% 5,54% 4,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 397,42% 342,15% 298,21% 223,60% 265,55% 240,08% 192,76% 159,12% 162,82% 104,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...