Visa allt om Stomberg & Co Aktiebolag
Visa allt om Stomberg & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 48 699 66 292 29 897 32 164 29 871 22 556 25 639 21 707 31 513 20 448
Övrig omsättning - 198 101 - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 107 2 299 167 -414 202 183 357 -183 134 1 120
Resultat efter finansnetto 1 068 2 232 106 -524 57 54 252 -284 16 1 052
Årets resultat 619 135 62 -7 30 38 36 3 7 128
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 452 588 1 898 1 965 2 056 1 734 1 348 1 471 1 504 1 219
Omsättningstillgångar 17 281 9 586 12 449 11 282 12 499 10 912 9 378 5 877 4 222 5 416
Tillgångar 17 733 10 174 14 347 13 247 14 555 12 646 10 726 7 348 5 726 6 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 898 280 1 094 1 032 1 039 1 009 971 935 931 924
Obeskattade reserver 371 99 41 15 82 67 67 67 67 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 683 4 275 4 704 2 323 2 400 1 200 1 200 0
Kortfristiga skulder 16 464 9 795 9 528 7 925 8 730 9 247 7 288 5 146 3 527 5 644
Skulder och eget kapital 17 733 10 174 14 347 13 247 14 555 12 646 10 726 7 348 5 726 6 635
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 351 2 333 2 787 1 908 2 294 2 115 2 014 2 323 1 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 893 907 1 008 753 804 755 706 841 381
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 699 66 490 29 998 32 164 29 871 22 556 25 641 21 707 31 513 20 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 7 8 7 7 6 6 8 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 740 9 470 4 271 4 021 4 267 3 222 4 273 3 618 3 939 6 816
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 487 463 474 380 443 478 453 396 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 203 2 390 264 -323 320 213 384 -126 155 1 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,54% 121,73% -7,05% 7,68% 32,43% -12,02% 18,11% -31,12% 54,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,25% 22,68% 1,19% -3,11% 1,39% 1,45% 3,34% -2,49% 2,53% 17,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,28% 3,48% 0,57% -1,28% 0,68% 0,81% 1,40% -0,84% 0,46% 5,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,28% 15,05% 20,30% 18,82% 24,02% 25,93% 23,97% 23,86% 23,77% 23,31%
Rörelsekapital/omsättning 1,68% -0,32% 9,77% 10,44% 12,62% 7,38% 8,15% 3,37% 2,21% -1,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,70% 3,51% 7,85% 7,88% 7,55% 8,37% 9,51% 13,40% 17,10% 14,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,09% 16,46% 37,33% 30,16% 41,32% 17,05% 60,72% 78,35% 94,33% 80,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...