Visa allt om Service Center Tomas Thorzelius Aktiebolag
Visa allt om Service Center Tomas Thorzelius Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 371 336 650 707 7 547 8 114 7 760 8 478 21 502 25 548
Övrig omsättning - 10 24 2 463 22 3 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 5 -114 -344 718 140 -225 -17 434 233
Resultat efter finansnetto 101 5 -114 -344 718 136 -232 -31 407 213
Årets resultat 101 5 -114 -182 428 136 -232 3 316 200
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 48 45 76 16 161 326 453 536 645
Omsättningstillgångar 623 541 545 737 1 403 1 052 777 975 1 401 1 804
Tillgångar 659 589 590 813 1 419 1 213 1 104 1 428 1 937 2 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 644 543 539 653 935 507 371 603 750 534
Obeskattade reserver 0 0 0 0 162 0 0 0 37 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 184 291 436 725
Kortfristiga skulder 14 46 52 161 322 638 548 533 714 1 121
Skulder och eget kapital 659 589 590 813 1 419 1 213 1 104 1 428 1 937 2 449
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 144 - - - 336 338 356 364 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 104 0 360 380 1 234 858 931 990 886 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 59 180 203 386 394 398 433 575 512
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 100 0 0 0 150 100
Omsättning 371 346 674 709 8 010 8 136 7 763 8 482 21 502 25 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 371 336 650 707 1 509 1 623 1 552 1 696 4 300 5 110
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 164 209 546 601 329 321 338 352 370 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 17 -95 -319 726 360 -16 178 608 408
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,42% -48,31% -8,06% -90,63% -6,99% 4,56% -8,47% -60,57% -15,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,33% 0,85% -19,32% -42,31% 50,67% 11,54% -20,38% -0,98% 22,97% 9,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,22% 1,49% -17,54% -48,66% 9,53% 1,73% -2,90% -0,17% 2,07% 0,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,64% 85,71% 82,00% 74,12% 43,30% 41,94% 39,66% 41,26% 18,58% 14,68%
Rörelsekapital/omsättning 164,15% 147,32% 75,85% 81,47% 14,32% 5,10% 2,95% 5,21% 3,20% 2,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,72% 92,19% 91,36% 80,32% 74,31% 41,80% 33,61% 42,23% 40,09% 23,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 292,86% 1 132,61% 1 009,62% 420,50% 421,43% 98,28% 71,35% 91,18% 131,37% 88,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...