Visa allt om Aktiebolaget Sollefteå Service Center
Visa allt om Aktiebolaget Sollefteå Service Center

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 73 236 74 466 73 655 74 325 75 053 64 465 56 038 55 913 54 086 50 134
Övrig omsättning 465 250 299 223 302 650 951 167 190 248
Rörelseresultat (EBIT) -340 328 1 226 -85 340 844 -734 -258 1 309 473
Resultat efter finansnetto -308 380 1 259 7 412 873 -699 -232 1 327 513
Årets resultat 30 477 820 27 231 422 121 160 677 356
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 366 1 416 1 707 1 656 1 901 2 189 2 029 1 593 1 959 1 964
Omsättningstillgångar 8 529 9 180 8 313 7 734 7 239 6 146 5 454 7 130 6 021 5 600
Tillgångar 9 895 10 597 10 020 9 390 9 140 8 335 7 482 8 722 7 980 7 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 561 6 532 6 055 5 235 5 208 4 977 4 556 4 434 4 274 3 598
Obeskattade reserver 616 971 1 208 1 005 1 045 960 677 1 565 2 045 1 674
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 719 3 094 2 758 3 150 2 887 2 397 2 249 2 722 1 661 2 293
Skulder och eget kapital 9 895 10 597 10 020 9 390 9 140 8 335 7 482 8 722 7 980 7 564
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 314 303 300 292
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 075 3 835 3 872 3 698 3 394 2 922 2 216 2 135 2 067 2 095
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 332 1 181 1 319 1 323 1 279 1 014 850 848 836 891
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 701 74 716 73 954 74 548 75 355 65 115 56 989 56 080 54 276 50 382
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 12 11 9 9 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 658 6 770 6 138 6 194 6 823 7 163 6 226 6 989 6 761 5 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 423 403 391 377 384 343 380 371 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -75 660 1 667 344 818 1 333 -287 55 1 635 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,65% 1,10% -0,90% -0,97% 16,42% 15,04% 0,22% 3,38% 7,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,10% 3,66% 12,62% 0,09% 4,52% 10,49% -9,32% -2,63% 16,65% 6,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,42% 0,52% 1,72% 0,01% 0,55% 1,36% -1,24% -0,41% 2,46% 1,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,88% 8,92% 10,71% 8,49% 8,27% 8,62% 7,81% 10,32% 10,40% 9,26%
Rörelsekapital/omsättning 7,93% 8,17% 7,54% 6,17% 5,80% 5,82% 5,72% 7,88% 8,06% 6,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,16% 68,79% 69,83% 63,64% 65,41% 68,20% 67,56% 63,76% 72,01% 63,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,97% 131,06% 133,94% 130,22% 137,76% 132,08% 147,27% 169,32% 147,62% 105,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...