Visa allt om R Levin Entreprenad AB
Visa allt om R Levin Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 166 272 173 256 357 180 209 306 342 2 028
Övrig omsättning - 46 - - - 7 44 123 - 522
Rörelseresultat (EBIT) -153 -46 -205 -309 34 -242 -132 -96 -172 566
Resultat efter finansnetto -136 -28 -187 -646 54 -220 -13 -65 -118 696
Årets resultat -33 11 34 -346 137 14 65 76 70 493
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 488 549 593 653 1 593 2 159 2 294 2 517 2 414 2 524
Omsättningstillgångar 130 228 241 485 364 249 416 371 578 837
Tillgångar 618 777 834 1 139 1 957 2 408 2 710 2 889 2 992 3 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 344 483 599 1 146 1 209 1 395 1 450 1 474 1 554
Obeskattade reserver 0 102 146 380 687 820 1 070 1 178 1 353 1 586
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 467 330 205 159 125 379 245 261 165 221
Skulder och eget kapital 618 777 834 1 139 1 957 2 408 2 710 2 889 2 992 3 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 25 0 0 0 72 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 48 101 127 0 48 48 48 0 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 7 9 4 10 10 10 8 147
Utdelning till aktieägare 30 160 150 150 200 200 200 120 100 150
Omsättning 166 318 173 256 357 187 253 429 342 2 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 166 272 173 256 357 180 209 306 342 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 71 63 110 145 65 93 59 74 166 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -109 -2 -145 -245 100 -107 10 43 -38 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,97% 57,23% -32,42% -28,29% 98,33% -13,88% -31,70% -10,53% -83,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,01% -3,73% -22,42% -24,76% 2,76% -9,14% -0,48% -2,18% -3,88% 20,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -81,93% -10,66% -108,09% -110,16% 15,13% -122,22% -6,22% -20,59% -33,92% 34,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,88% 77,57% 82,66% 84,77% 91,88% 74,44% 86,12% 53,92% 63,16% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning -203,01% -37,50% 20,81% 127,34% 66,95% -72,22% 81,82% 35,95% 120,76% 30,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,60% 54,51% 71,57% 78,61% 84,43% 75,30% 80,58% 80,24% 81,82% 80,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,84% 69,09% 117,56% 305,03% 291,20% 65,70% 169,80% 142,15% 350,30% 378,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...