Visa allt om Gävle Offset Aktiebolag
Visa allt om Gävle Offset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 584 47 263 48 063 46 956 37 427 46 045 42 042 38 163 43 015 42 167
Övrig omsättning 36 587 1 757 689 1 798 1 908 1 984 294 256 35
Rörelseresultat (EBIT) 6 889 7 285 9 773 8 426 9 581 12 174 10 139 9 845 9 347 8 019
Resultat efter finansnetto 6 891 7 377 10 080 9 212 9 858 12 776 10 457 10 274 10 003 8 308
Årets resultat 5 258 9 637 11 524 11 042 6 310 7 438 7 673 6 732 5 633 4 862
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 1 580 2 604 2 724 3 051 4 623 7 655 5 892 4 472 6 153
Omsättningstillgångar 18 929 23 795 26 019 26 219 31 634 29 538 22 340 22 801 21 666 18 233
Tillgångar 20 189 25 375 28 623 28 943 34 685 34 161 29 995 28 694 26 138 24 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 199 18 942 17 304 13 780 14 738 14 428 10 679 10 206 9 474 9 841
Obeskattade reserver -104 -246 4 746 9 469 14 448 13 197 10 557 10 591 9 565 7 525
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 094 6 680 6 572 5 694 5 499 6 536 8 759 7 896 7 099 7 021
Skulder och eget kapital 20 189 25 375 28 623 28 943 34 685 34 161 29 995 28 694 26 138 24 386
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 705 711 692 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 579 7 141 7 577 7 230 7 461 5 909 5 049 5 710 5 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 619 2 697 2 945 2 816 2 878 2 583 2 301 4 444 3 354
Utdelning till aktieägare 5 000 8 000 8 000 8 000 0 6 000 4 000 6 500 6 000 6 000
Omsättning 43 620 47 850 49 820 47 645 39 225 47 953 44 026 38 457 43 271 42 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 21 23 23 24 23 19 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 724 2 780 2 289 2 042 1 627 1 919 1 828 2 009 2 048 2 108
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 547 471 460 441 435 403 429 521 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 404 8 446 11 627 9 964 11 152 14 684 12 266 11 495 12 501 11 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,78% -1,66% 2,36% 25,46% -18,72% 9,52% 10,16% -11,28% 2,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,13% 29,08% 35,35% 31,91% 28,60% 37,50% 34,87% 35,81% 38,31% 34,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,81% 15,61% 21,05% 19,67% 26,50% 27,82% 24,88% 26,92% 23,28% 19,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,99% 45,16% 49,99% 83,64% 80,56% 80,54% 80,92% 80,82% 81,73% 81,27%
Rörelsekapital/omsättning 34,04% 36,21% 40,46% 43,71% 69,83% 49,96% 32,30% 39,06% 33,86% 26,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,83% 73,89% 73,39% 73,13% 73,19% 70,71% 61,54% 62,77% 62,59% 62,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 448,12% 350,64% 385,91% 445,89% 554,74% 435,25% 243,51% 278,03% 294,89% 250,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...