Visa allt om Aktiebolaget Liljenbergs Maskinstation
Visa allt om Aktiebolaget Liljenbergs Maskinstation

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 301 3 405 3 698 3 535 3 461 3 803 3 959 3 146 3 375 2 294
Övrig omsättning 80 580 69 59 286 82 86 98 418 267
Rörelseresultat (EBIT) -194 558 74 -152 325 48 73 -331 -33 176
Resultat efter finansnetto -217 528 30 -212 278 41 66 -344 -61 168
Årets resultat 0 0 0 0 0 48 0 3 0 139
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 773 4 138 3 354 3 929 4 205 2 495 2 879 3 076 3 374 2 908
Omsättningstillgångar 964 983 1 121 775 939 761 749 442 627 741
Tillgångar 4 737 5 121 4 475 4 704 5 144 3 257 3 628 3 518 4 001 3 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 494 494 494 494 494 446 446 443 442
Obeskattade reserver 2 416 2 640 2 115 2 085 2 297 2 020 2 047 1 982 2 330 2 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 761 1 173 1 037 1 324 1 611 318 389 461 482 358
Kortfristiga skulder 1 066 814 829 801 742 424 745 628 747 453
Skulder och eget kapital 4 737 5 121 4 475 4 704 5 144 3 257 3 628 3 518 4 001 3 649
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - 469 462 439 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 970 865 821 954 815 903 700 684 754 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 100 - - - -
Sociala kostnader 375 366 317 360 310 364 348 343 385 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 381 3 985 3 767 3 594 3 747 3 885 4 045 3 244 3 793 2 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 4 4 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 550 681 740 707 865 951 792 787 844 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 227 252 233 268 287 347 307 378 399 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 207 1 044 648 414 831 464 540 69 281 534
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,05% -7,92% 4,61% 2,14% -8,99% -3,94% 25,84% -6,79% 47,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,93% 11,11% 1,83% -3,02% 6,59% 1,96% 2,29% -9,15% -0,40% 5,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,63% 16,71% 2,22% -4,02% 9,79% 1,68% 2,10% -10,24% -0,47% 8,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,38% 65,11% 58,11% 60,91% 59,78% 56,88% 59,36% 59,85% 54,01% 66,70%
Rörelsekapital/omsättning -3,09% 4,96% 7,90% -0,74% 5,69% 8,86% 0,10% -5,91% -3,56% 12,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,21% 49,86% 47,90% 45,07% 42,51% 60,88% 53,88% 54,20% 53,00% 59,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,11% 109,71% 129,19% 85,52% 116,71% 165,80% 95,30% 61,94% 70,55% 152,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...