Visa allt om Hasse Ge-Ge AB
Visa allt om Hasse Ge-Ge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 16 467 794 615 859 996 1 023 997 1 282
Övrig omsättning 575 10 - - - - 1 4 4 14
Rörelseresultat (EBIT) 468 -40 -101 100 46 24 39 164 -110 -111
Resultat efter finansnetto 463 -46 -108 94 38 17 34 102 -122 -116
Årets resultat 371 -46 -100 72 18 18 19 95 -122 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 197 198 310 310 310 310 338 416 444
Omsättningstillgångar 644 138 220 130 219 300 301 251 96 335
Tillgångar 644 335 419 440 528 610 611 589 512 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 169 215 316 243 226 208 216 147 269
Obeskattade reserver 0 0 0 11 11 0 8 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 145 155 165 175 185 195 205 215 225
Kortfristiga skulder 104 21 48 -52 99 199 200 167 150 286
Skulder och eget kapital 644 335 419 440 528 610 611 589 512 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 40 - 210 120 140 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 167 139 0 205 0 9 201 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 20 69 111 163 182 162 280 311
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 27 0 0
Omsättning 578 26 467 794 615 859 997 1 027 1 001 1 296
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 16 467 794 615 859 996 1 023 499 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 196 213 167 359 446 298 315 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 468 -40 9 100 46 24 67 192 -82 -79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,25% -96,57% -41,18% 29,11% -28,41% -13,76% -2,64% 2,61% -22,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 72,67% -11,64% -23,87% 23,18% 9,09% 4,43% 6,55% 27,84% -20,70% -13,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15 600,00% -243,75% -21,41% 12,85% 7,80% 3,14% 4,02% 16,03% -10,63% -8,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18 000,00% 731,25% 36,83% 22,92% 19,51% 11,76% 10,14% 8,21% -5,42% 3,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,85% 50,45% 51,31% 73,77% 47,56% 37,05% 35,01% 36,67% 28,71% 34,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 619,23% 657,14% 458,33% - 221,21% 150,75% 150,50% 150,30% 64,00% 117,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...