Visa allt om Skobes Bil Mitt AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 795 100 776 612 769 259 708 246 643 785 560 545 527 229 567 285 300 608 264 141
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 704 24 079 30 045 27 901 23 563 16 573 15 722 10 145 8 251 9 210
Resultat efter finansnetto 34 428 26 176 32 660 32 149 27 583 18 516 17 141 12 343 8 417 9 796
Årets resultat 26 443 26 507 23 240 27 095 12 308 12 621 661 10 681 3 201 6 370
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 911 109 464 113 315 118 911 161 972 172 122 149 903 134 936 91 778 87 233
Omsättningstillgångar 157 529 154 409 164 579 152 218 139 831 107 938 102 018 104 647 60 002 54 122
Tillgångar 252 440 263 873 277 894 271 129 301 803 280 060 251 921 239 583 151 780 141 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 802 86 359 64 852 58 795 51 701 55 893 43 273 44 612 33 287 32 086
Obeskattade reserver 55 267 53 390 65 078 72 140 74 046 71 610 69 240 67 929 40 239 36 118
Avsättningar (tkr) 16 767 15 863 15 230 14 527 14 498 14 166 13 709 13 709 7 493 6 786
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 240
Kortfristiga skulder 84 604 108 261 132 734 125 667 161 558 138 391 125 699 113 333 70 761 60 125
Skulder och eget kapital 252 440 263 873 277 894 271 129 301 803 280 060 251 921 239 583 151 780 141 355
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 641 1 555 1 726 1 458 1 580 1 353 1 096 1 195 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 686 0 585 692 509 328 448 0 -
Löner till övriga anställda 46 958 44 311 42 401 39 618 36 336 34 420 34 186 33 986 17 732 16 375
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 21 708 20 462 19 505 16 723 15 350 13 922 13 621 13 128 6 958 6 051
Utdelning till aktieägare 0 17 000 5 000 17 000 20 000 17 0 2 000 2 000 2 000
Omsättning 795 100 776 612 769 259 708 246 643 785 560 545 527 229 567 285 300 608 264 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 118 119 113 108 102 92 97 100 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 738 6 526 6 808 6 558 6 312 6 093 5 435 5 673 6 012 5 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 560 569 539 523 539 505 482 491 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 170 38 523 51 587 59 046 60 617 50 023 45 033 41 325 25 105 26 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,38% 0,96% 8,61% 10,01% 14,85% 6,32% -7,06% 88,71% 13,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,55% 10,97% 12,53% 12,81% 10,08% 7,77% 7,95% 6,30% 6,72% 7,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,62% 3,73% 4,53% 4,90% 4,73% 3,88% 3,80% 2,66% 3,39% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,54% 19,69% 20,87% 22,82% 24,44% 24,91% 25,28% 23,47% 24,17% 26,04%
Rörelsekapital/omsättning 9,17% 5,94% 4,14% 3,75% -3,37% -5,43% -4,49% -1,53% -3,58% -2,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,03% 48,51% 41,60% 42,44% 36,27% 39,90% 38,62% 39,52% 41,47% 41,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,56% 40,01% 29,37% 29,22% 27,52% 19,49% 21,03% 27,29% 21,76% 25,75%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...