Visa allt om Hansson & Hansson Rör Aktiebolag
Visa allt om Hansson & Hansson Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 482 41 656 46 204 39 882 50 866 49 765 39 989 33 500 45 353 28 866
Övrig omsättning 430 314 159 1 510 24 16 55 - 169 22
Rörelseresultat (EBIT) 2 897 470 569 4 354 1 312 9 300 1 194 2 490 7 007 3 904
Resultat efter finansnetto 2 931 494 575 4 454 1 584 9 375 1 188 2 461 7 063 3 984
Årets resultat 2 273 759 1 168 5 706 950 5 094 752 1 424 3 720 2 271
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 3 470 4 469 6 522 6 892 10 044 5 093 4 813 3 498 171
Omsättningstillgångar 10 079 9 494 13 145 9 688 11 808 10 563 13 511 9 761 11 084 9 957
Tillgångar 10 172 12 964 17 614 16 210 18 700 20 607 18 604 14 574 14 583 10 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 873 3 421 4 662 7 495 3 789 6 840 4 746 5 493 6 069 3 850
Obeskattade reserver 1 912 1 912 2 411 3 415 6 339 6 108 3 725 3 652 3 211 1 551
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 387 7 631 10 541 5 301 8 572 7 660 10 133 5 428 5 302 4 728
Skulder och eget kapital 10 172 12 964 17 614 16 210 18 700 20 607 18 604 14 574 14 583 10 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 211 1 118 1 066 1 022 1 020 1 254 1 017
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 8 644 7 875 6 424 6 908 7 212 5 643 6 228 5 796 4 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 352 2 378 2 327 2 304 2 524 2 231 2 192 2 613 2 319
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 4 000 2 000 4 000 2 000 1 500 2 000 1 500
Omsättning 46 912 41 970 46 363 41 392 50 890 49 781 40 044 33 500 45 522 28 888
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 18 21 20 17 20 20 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 446 2 192 2 432 2 216 2 422 2 488 2 352 1 675 2 268 1 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 653 565 574 529 586 571 509 523 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 912 488 595 4 385 1 343 9 392 1 252 2 534 7 094 4 012
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,59% -9,84% 15,85% -21,59% 2,21% 24,45% 19,37% -26,13% 57,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,83% 3,96% 3,70% 27,59% 8,52% 45,52% 6,50% 17,16% 49,32% 39,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,31% 1,23% 1,41% 11,22% 3,13% 18,85% 3,03% 7,47% 15,86% 13,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,37% 33,22% 41,09% 43,17% 35,63% 40,88% 46,00% 48,59% 44,20% 49,85%
Rörelsekapital/omsättning 10,09% 4,47% 5,64% 11,00% 6,36% 5,83% 8,45% 12,93% 12,75% 18,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,91% 37,89% 37,14% 62,67% 45,25% 55,04% 40,27% 56,16% 57,47% 49,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,10% 124,41% 124,70% 182,76% 137,75% 137,90% 133,34% 179,83% 209,05% 210,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...