Visa allt om Sjödells Redovisnings- och Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Sjödells Redovisnings- och Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 351 1 497 1 469 1 677 1 376 1 574 1 580 1 451 1 499 893
Övrig omsättning - - 25 - 35 - - 98 102 -
Rörelseresultat (EBIT) 304 335 275 485 215 282 330 116 164 330
Resultat efter finansnetto 541 452 347 534 238 267 279 223 171 -85
Årets resultat 342 350 269 419 176 294 139 203 213 -111
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 192 338 38 38 38 38 31 34 40 139
Omsättningstillgångar 1 541 1 740 1 691 1 648 1 300 1 448 1 327 1 316 1 295 1 193
Tillgångar 2 733 2 078 1 729 1 686 1 338 1 486 1 358 1 350 1 335 1 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 205 1 841 1 491 1 522 1 103 1 327 1 033 1 014 931 718
Obeskattade reserver 100 0 0 0 0 0 145 75 150 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 24 72 6 23 103 15 5
Kortfristiga skulder 428 238 238 140 163 153 156 158 239 330
Skulder och eget kapital 2 733 2 078 1 729 1 686 1 338 1 486 1 358 1 350 1 335 1 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 225 274 210 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 339 390 363 443 467 234 236 229 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 151 174 163 172 168 173 248 259 94
Utdelning till aktieägare 200 300 0 300 0 400 0 120 120 0
Omsättning 1 351 1 497 1 494 1 677 1 411 1 574 1 580 1 549 1 601 893
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 676 749 735 839 688 787 527 484 500 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 283 317 295 337 332 229 272 262 80
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 304 335 275 485 215 285 333 122 169 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,75% 1,91% -12,40% 21,88% -12,58% -0,38% 8,89% -3,20% 67,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,05% 21,90% 20,19% 31,79% 18,91% 20,26% 24,52% 16,96% 14,68% 27,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,56% 30,39% 23,76% 31,96% 18,39% 19,12% 21,08% 15,78% 13,08% 41,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,38% 100,33% 98,91% 89,92% 82,63% 82,27% 74,11% 79,81% 70,45% 96,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,53% 88,59% 86,23% 90,27% 82,44% 89,30% 83,94% 79,21% 77,83% 69,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 360,05% 731,09% 710,50% 1 177,14% 797,55% 946,41% 850,64% 832,91% 541,84% 361,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...