Visa allt om Apoteket AB
Visa allt om Apoteket AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 19 871 000 20 325 000 19 599 000 18 567 000 18 400 000 13 960 000 15 243 000 16 274 000 25 556 000 35 622 000
Övrig omsättning 8 000 9 000 27 000 101 000 124 000 123 000 78 000 15 000 259 000 719 000
Rörelseresultat (EBIT) 835 000 813 000 643 000 511 000 861 000 -88 000 109 000 -701 000 252 000 146 000
Resultat efter finansnetto 831 000 804 000 643 000 540 000 875 000 106 000 266 000 4 360 000 426 000 592 000
Årets resultat 503 000 466 000 463 000 437 000 642 000 56 000 63 000 4 752 000 250 000 375 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 569 000 521 000 449 000 510 000 767 000 844 000 941 000 814 000 2 314 000 1 649 000
Omsättningstillgångar 4 576 000 4 592 000 4 200 000 3 832 000 3 673 000 3 943 000 4 253 000 9 879 000 4 696 000 7 530 000
Tillgångar 5 145 000 5 113 000 4 649 000 4 342 000 4 440 000 4 787 000 5 194 000 10 693 000 7 010 000 9 179 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 148 000 945 000 1 579 000 1 274 000 987 000 376 000 520 000 5 857 000 1 898 000 2 087 000
Obeskattade reserver 1 087 000 903 000 698 000 652 000 668 000 580 000 597 000 505 000 872 000 859 000
Avsättningar (tkr) 14 000 7 000 19 000 19 000 34 000 49 000 96 000 213 000 161 000 148 000
Långfristiga skulder 0 0 2 000 2 000 7 000 30 000 50 000 68 000 88 000 7 000
Kortfristiga skulder 2 896 000 3 258 000 2 351 000 2 395 000 2 744 000 3 752 000 3 931 000 4 050 000 3 991 000 6 078 000
Skulder och eget kapital 5 145 000 5 113 000 4 649 000 4 342 000 4 440 000 4 787 000 5 194 000 10 693 000 7 010 000 9 179 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 20 000 20 000 22 000 - 21 000 21 000 20 000 31 000 20 000 16 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 2 000 - -
Löner till övriga anställda 1 358 000 1 381 000 1 375 000 1 352 000 1 366 000 1 341 000 1 288 000 1 257 000 2 161 000 3 160 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 592 000 439 000 421 000 373 000 42 000 564 000 406 000 931 000 972 000 1 520 000
Utdelning till aktieägare 300 000 300 000 1 100 000 158 000 150 000 31 000 200 000 5 400 000 372 000 237 000
Omsättning 19 879 000 20 334 000 19 626 000 18 668 000 18 524 000 14 083 000 15 321 000 16 289 000 25 815 000 36 341 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 113 3 235 3 318 3 474 3 894 4 633 3 691 3 946 6 816 10 689
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 383 6 283 5 907 5 345 4 725 3 013 4 130 4 124 3 749 3 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 574 557 505 374 422 487 577 475 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 957 000 943 000 777 000 674 000 1 048 000 74 000 215 000 -397 000 522 000 435 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,23% 3,70% 5,56% 0,91% 31,81% -8,42% -6,34% -36,32% -28,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,25% 15,84% 13,83% 12,46% 19,84% 2,76% 5,62% 40,79% 6,21% 6,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,21% 3,99% 3,28% 2,91% 4,79% 0,95% 1,92% 26,80% 1,70% 1,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,97% 19,76% 19,55% 19,60% 20,68% 24,77% 23,62% 22,84% 21,33% 18,92%
Rörelsekapital/omsättning 8,45% 6,56% 9,43% 7,74% 5,05% 1,37% 2,11% 35,82% 2,76% 4,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,79% 32,26% 45,68% 41,05% 33,96% 16,78% 18,48% 58,25% 36,24% 29,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,53% 96,78% 121,44% 107,81% 90,09% 73,32% 79,78% 223,21% 98,12% 100,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...